Algemene vergadering: de antwoorden op uw vragen 03/07/2019 . NewB

image that represent Algemene vergadering: de antwoorden op uw vragen

Zoals beloofd krijgt u hieronder een overzicht van de verschillende vragen die tijdens onze algemene vergadering werden gesteld. We hebben geprobeerd om u ook zo veel mogelijk persoonlijk te antwoorden. Zijn onze postduiven onderweg verdwaald? Dan zou u het antwoord op uw vraag toch in dit artikel moeten terugvinden.

Q1 - Heeft NewB contacten, of is er een netwerk met andere gelijkaardige (ethische en/of kleine cooperatieve) Europese banken, waar rond bepaalde zaken (innovaties,...) kan worden uitgewisseld of samengewerkt? (Zien jullie hier concrete mogelijke zaken of niet? Zijn er plannen?)

Wij staan in contact met verschillende banken en een federatie van ethische en duurzame banken, en zijn op zoek naar manieren om samen te werken en 'best practices' uit te wisselen. Naast de enorme verrijking van de uitwisseling van informatie is er momenteel geen formeel (contractueel) samenwerkingsproject gepland, maar het kan wel evolueren in die zin.

Q2 - De coöperanten herbergen expertise en een netwerk die het team kan ondersteunen en voeden bij de uitbouw van dit project: een moderne coöperatieve werking, innovatieve producten,... de focus nu is erg begrijpelijk het bankdossier. Hoe gaan leden met ideeën ondertussen best te werk? Via de werking van ambassadeurs...? Krijgen jullie al af en toe zo’n vragen en voorstellen? En wat is er zo o. a. al gebeurd....of gepland?

NewB telt 52.000 coöperanten en we worden dagelijks geconfronteerd met de uitdaging om de participatie binnen NewB te verhogen en alle input van de coöperanten te verwerken. We proberen onze coöperanten regelmatig te consulteren aan de hand van online enquêtes en workshops.
Zo werd er in november 2018 – voorafgaand aan de lancering van ons eerste verzekeringsproduct - een enquête gelanceerd die de coöperanten bevroeg over welk soort verzekering hen meest interesseert, wanneer ze deze zouden aankopen, wat er voor hen persoonlijk belangrijk is, etc. Ongeveer 5000 coöperanten vulden de enquête in. We organiseren ook lokale forums. 
Ook tijdens de algemene vergaderingen organiseren we workshops rond bepaalde thema’s (bijvoorbeeld de prijszetting van de producten van de toekomstige bank) die de coöperanten ertoe aanzetten om mee te denken over bepaalde onderwerpen, zodat ze het team kunnen voeden met hun ideeën en zo de weg die NewB aflegt meebepalen. 
Los van deze enquêtes en workshops kunnen coöperanten op elk moment ook een mail sturen naar info@newb.coop met hun ideeën, bedenkingen en feedback. Ook via onze Facebookpagina worden suggesties en vragen van coöperanten zeer serieus genomen en nauwkeurig beantwoord door onze communicatieverantwoordelijke. Tijdens de AV kregen alle coöperanten de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze vragen worden ook nauwgezet behandeld. 

Q3 - Hoe staat NewB tegenover het aanbieden van producten als crowdfunding of microkredieten?

Crowdfunding is een tak in de financiële sector die in volle ontwikkeling is, maar het is een ander beroep dan het bankieren, en onze prioriteit is het vervullen van de primaire wens van onze coöperanten: het oprichten van een coöperatieve, ethische en duurzame bank in België. Microfinanciering is een interessante activiteit in sommige bancaire modellen, maar het is niet één van onze prioriteiten in de eerste jaren. In het algemeen zijn wij van mening dat wij, om onze missie succesvol uit te voeren, ons op een beperkt aantal gebieden moeten richten en onze activiteiten eventueel pas uitbreiden na het succesvol afronden van deze eerste stap.

Q4 - Is het op dit moment mogelijk om een kleine som geld te investeren in NewB? Hoe?

De dag van vandaag kunnen nieuwe coöperanten van NewB maar 1 aandeel van 20 euro per persoon kopen. Voor rechtspersonen beperken we dat aantal tot hoogstens 5 aandelen. 
Eind dit jaar lanceert NewB een oproep om het nodige kapitaal te verzamelen om van start te kunnen gaan met de bank NewB. Bij die kapitaalinzameling zal iedereen opnieuw aandelen kunnen kopen, maar er is één groot verschil met de huidige aandelen van NewB: het opgehaalde kapitaal belandt op een geblokkeerde rekening. Krijgt NewB geen banklicentie? Dan krijgt iedereen die investeerde in deze nieuwe kapitaalronde, zijn of haar geïnvesteerde kapitaal integraal terug. Slagen we wel in ons opzet? Dan wordt het kapitaal omgezet in aandelen van de nieuwe bank. Kort samengevat? Geen banklicentie = geld terug!
In het kader van die kapitaalronde is het ethisch gezien een vanzelfsprekende keuze om de investeringsmogelijkheden in NewB nu te beperken. Waarom? Omdat uw investering in die nieuwe kapitaalronde beter beschermd zal zijn. De huidige coöperatieve aandelen worden namelijk niet integraal terugbetaald als het project niet slaagt. 
Het leek ons ethisch noch transparant om nieuwe leden nu aan te moedigen om meer dan 20 euro te investeren in de huidige aandelen. Daarom beperkten we het aantal aandelen vanaf 15 november 2019 tot 1. 

Q5 - Hoe reageren de bestaande banken op de aanstaande creatie van NewB? (Angst? Tegenwerking? Negatieve lobbying?)

We hebben zulke negatieve reacties niet echt waargenomen. In een bredere context zien we een zeer positieve houding van al dan niet gereguleerde entiteiten die diensten verlenen aan banken.

Q6 - Hoe verlopen de selecties en de aanwervingen? Welke procedure volgen jullie?

Iedereen kan zich kandidaat stellen als lid van de raad van bestuur van NewB via een formulier op de website van NewB. Al zijn de nieuwe leden van de RvB met het project in contact gekomen via mond-tot-mondreclame.

Zo verloopt de procedure:
-  Kandidaten hebben een ontmoeting met de CEO en/of de voorzitter van NewB.

-  Het dossier van hun kandidatuur werd geëvalueerd door het comité voor nominaties en vergoedingen van NewB. Die evaluatie houdt rekening met verschillende elementen: de expertise van de kandidaat (op financieel of maatschappelijk vlak), zijn of haar professionele integriteit, diversiteitscriteria zoals taal en gender, en de mate waarin de toetreding van een kandidaat tot de raad van bestuur diezelfde raad (in zijn geheel) toelaat om over de nodige ervaring en expertise te beschikken om NewB te managen.

- De raad van bestuur ontvangt de dossiers van de kandidaturen samen met het advies van het comité voor nominaties en vergoedingen. Op basis daarvan beslist de raad of kandidaten zullen worden voorgedragen voor goedkeuring op de algemene vergadering.

- De kandidaten worden ter goedkeuring voorgedragen op de algemene vergadering.

Met betrekking tot de werving van werknemers : op een zeldzame uitzondering na, worden alle vacatures gepubliceerd om redenen van transparantie en gelijke toegang. 

Concreet ging het de afgelopen maanden om de functies van Project Manager, medewerker Coöperatief Leven en CRO (Chief Risk Officer), die telkens op onze website zijn gepubliceerd en in het algemeen via onze nieuwsbrief en/of sociale netwerken zijn doorgestuurd. 

De aanwerving in februari 2019 van onze toekomstige CFO-COO was een uitzondering omdat hij al in los dienstverband voor ons werkte.

Q7 - Wij zijn bij Triodos weggegaan als klant vanwege de moeilijkheden om de bankzaken te regelen: communicaties via fax, kopie’s van de identiteitskaarten via de post, … . Veel papierwerk en traag. IT is een cruciale enabler om een echte speler te worden. Wat is de NewB-visie op dat vlak?

Wat IT betreft hebben we twee belangrijke spelregels: we proberen alle gebruiksvriendelijke aspecten van de nieuwe generatie online banken toe te passen, en we gaan enkel in zee met IT-spelers waarvan het IT-platform zijn kwaliteiten al praktisch bewezen heeft bij andere banken. 

Zo hebben we op dit moment bv concrete voorstellen binnen om met behulp van de eID of ITSME te vermijden dat we scans of kopies van identiteitskaarten moeten vragen aan onze toekomstige coöperanten. Daarbij proberen we wel om waar mogelijk de potentiële coöperanten die om een of andere reden geen eID-kaartlezer of smartphone hebben, toch niet uit te sluiten. En dus zal er waarschijnlijk zowel een volledig automatisch als een “papieren” proces zijn om coöperant te worden. 
Kortom, we proberen om zo eenvoudig en online mogelijk te werken, en waar mogelijk proberen we ook inclusief te werken. 

Q8 - Fysieke nabijheid is vaak belangrijk. Wordt een vorm van agentschappen (cfr Argenta) op termijn overwogen? Dit is een voorwaarde voor bv mijn vrouw om de communicatie en administratie te doen met een persoon waarmee een relatie opgebouwd kan worden.

In eerste instantie zal de toekomstige bank NewB alleen een onlinebank zijn, om de kosten te beperken en meteen producten te kunnen aanbieden in heel België. We zullen daarbij natuurlijk wel alles in het werk stellen om de NewB-waarden van nabijheid, inclusie en participatie waar te maken in onze dienstverlening.
Dat betekent dus dat we zeker proberen een persoonlijke relatie op te bouwen met onze coöperanten, door een goede kennis van elke coöperant bij onze centrale telefonische help-desk, én door de vele contacten die we op lokale forums, algemene vergaderingen, aanwezigheid op evenementen, workshops en andere acties over heel België met onze coöperanten zullen hebben. Maar we moeten duidelijk zijn: er zijn op dit moment geen vooruitzichten om agentschappen te openen.

Nog eens enorm bedankt voor uw deelname. Is er ons toch nog een vraag ontsnapt? Contacteer ons dan zeker via info@newb.coop.

De vragen die in het Frans werden gesteld, vindt u in de Franstalige versie van dit artikel.