Waarom de Spaarstem

Van zodra spaarders hun spaargeld toevertrouwen aan een bank, wordt dat geld onderdeel van het financieel systeem. Met dat spaargeld zullen banken immers projecten financieren: ze verlenen daartoe kredieten, ze nemen deel in bedrijfskapitaal, ze onderschrijven obligaties, enz. Banken verwerven daardoor veel macht: zij beslissen uiteindelijk welke projecten al dan niet kunnen doorgaan, welke organisaties of bedrijven al dan niet kunnen investeren, enz.

Als spaarder kom je maar moeilijk te weten wat je bank nu exact financiert met je spaargeld. Zelden zullen banken daarover spontaan duidelijke informatie verstrekken. Laat staan dat ze je vooraf als spaarder vragen daarover je stem te laten horen.

NewB wil het beter doen. Het spaargeld komt immers in de eerste plaats de spaarders toe: zij moeten beslissen wat er met hun spaargeld wel of niet gebeurt. Daarom lanceert NewB de Spaarstem. Alle coöperanten brengen hun Spaarstem uit door een bepaald thema (bijvoorbeeld wapenhandel, huisvesting, enz) een kleur te geven:

  • Rood = dit thema is uitgesloten voor mijn spaargeld
  • Oranje = onder bepaalde voorwaarden kan mijn spaargeld voor dit thema wel of niet worden gebruikt
  • Groen = dit thema is toegelaten voor mijn spaargeld

De Spaarstemmen van alle coöperanten worden doorgegeven aan het Maatschappelijk Comité. Dit Comité rapporteert haar verwerking van de Spaarstem direct aan de Algemene Vergadering van NewB. 

Voor concrete dossiers houden we niet alleen rekening met de duurzaamheidscriteria zoals die uit de Spaarstem worden afgeleid. Ook financiële criteria zullen mee bepalen of een project al dan niet wordt gefinancierd en tegen welke voorwaarden. Onder financiële criteria verstaan we bijvoorbeeld: 

  • de terugbetalingscapaciteit (kan de ontlener de lening terugbetalen?)
  • de waarborg-kwaliteit (welke waarborgen zijn er voor het geval de  ontlener zijn lening niet meer kan terugbetalen)
  • de gewenste looptijd, enz. 

De financiële criteria worden niet behandeld via de Spaarstem. Ze zijn immers financieel-technisch van aard en vallen daarom onder de eindverantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van NewB.

Het DNA van NewB

Met de WAT van de Spaarstem behandelen we sowieso de essentie van een financiële coöperatie: hoe zal men omgaan met het ontvangen spaargeld en hoe vertaalt men dat in een gepast kredietbeleid?  En met de HOE geven we de basiswaarden van NewB concrete invulling:

Coöperatief

Al van in het begin, bij de voorbereiding van de stemthema’s, rekenen we op de actieve medewerking van al onze coöperanten. Zo krijgen alle lidorganisaties vooraf de kans een bijdrage te leveren aan de uitwerking van een thema: zij kunnen ons interessante informatiebronnen bezorgen, hun beschouwingen bij een thema overmaken, hun Spaarstem voor een thema uitbrengen, enz. De burgercoöperanten kunnen deelnemen via online coöperantenpanels:

  • Per thema organiseren we een online coöperantenpanel.
  • Een panel bestaat uit een 60-tal burgercoöperanten, die toevallig worden gekozen uit alle kandidaten die zich vooraf hebben gemeld. 
  • De panels worden gevraagd informatie te verzamelen voor het webdossier dat we voor een thema willen uitwerken: informatiebronnen, experten, enz. 
  • Voor ieder thema wordt een nieuw panel met andere deelnemers samengesteld.

Ook tijdens het stemmen willen we een lerende coöperatie zijn: alle coöperanten kunnen via de fora suggesties doen om de Spaarstem te verbeteren: nieuwe thema’s, nieuwe nuances voor Oranje, herstemmen, enz.

Transparant

De eerste resultaten van de Spaarstemmen worden na 4 weken meegedeeld aan al onze coöperanten. Op basis van die resultaten zal het Maatschappelijk Comité een kredietpolitiek opstellen en die voorleggen aan de Algemene Vergadering van NewB. 
Belangrijk is dus dat NewB tijdens de Spaarstemmen zelf neutraal tracht te blijven. Pas nadat de Algemene Vergadering haar akkoord heeft gegeven op de voorgestelde kredietpolitiek, kan NewB zelf ook … kleur bekennen. En vanzelfsprekend zal regelmatig worden gecommuniceerd over de effectieve toepassing van de kredietpolitiek. Maar daarover later meer.

Voor de reële economie

Met iedere Spaarstem zullen we samen beslissen wat NewB wel of niét als haar concrete bijdrage aan de reële economie zal beschouwen. 

Sober

We trachten de Spaarstem zo sober mogelijk te brengen, zonder dure reclamebureaus of consultants, zonder foto’s of andere visuals.

Professioneel

De Spaarstem-methodiek is academisch getoetst met experten uit diverse domeinen.