Woordenlijst

De beleggerswereld is tamelijk complexe materie, zeker voor wie er nieuw is. De woordenlijst maakt je wegwijs in het beleggersjargon.

Actief aandeelhouderschap

Het fonds koopt obligaties en aandelen van bedrijven. Als aandeelhouder kan het fonds invloed uitoefenen op de beslissingen van die bedrijven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van haar stemrecht op hun algemene vergaderingen.

Akkoord van Parijs

Het Akkoord van Parijs of het Klimaatakkoord is een internationale afspraak om de klimaatopwarming te beteugelen. Het akkoord werd door 196 landen onderhandeld tijdens de top over klimaatverandering van de Verenigde Naties in december 2015 in Parijs. In 2021 hebben 196 landen plus de EU het akkoord ondertekend. De meeste daarvan hebben het ook geratificeerd.

Artikel 9 – fondsen

Artikel 9 of ‘groene’ fondsen zijn fondsen die voldoen aan de strengste Europese duurzaamheidscriteria. Uitsluitend deze fondsen mogen zich voortaan nog ‘duurzaam’ noemen.

Beheervennootschap

De beheervennootschap staat in voor het beheer van het fonds. zij zorgt ervoor dat alle interne en externe regels worden gerespecteerd en dat de werking van de vennootschap vlekkeloos verloopt. In het geval van NewB is dat Luxcellence Management Company.

Beleggingsuniversum

Het beleggingsuniversum slaat op de verzameling van ondernemingen en overheden waarin het fonds investeren mag. Je kan bv. zeggen: ‘In het beleggingsuniversum van NewB Invest zitten geen bedrijven die wapens produceren.’ Maar je kan ook spreken van het beleggingsuniversum van bv. alle beursgenoteerde windenergiebedrijven.

Bevek

Een bevek (of sicav in het Frans) is een collectieve beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal of fonds. Beleggers investeren in het fonds. De bevek legt hun inbreng samen en investeert die in verschillende effecten zoals aandelen en obligaties.

Cap

Elk compartiment van de NewB-fondsen is beschikbaar in een dis- of cap-versie. Dat staat voor distributie of kapitalisatie. Als een fonds winst maakt, kan het een deel van die winst, of dividend, uitkeren aan de beleggers. We spreken dan over distributie Bij kapitalisatie wordt de winst meteen terug in het fonds gestort en bij de oorspronkelijke inbreng van de belegger geteld. De belegger vergroot zo stelselmatig haar of zijn aandeel in het fonds.

Dis

Elk compartiment van de NewB-fondsen is beschikbaar in een dis- of cap-versie. Dat staat voor distributie of kapitalisatie. Als een fonds winst maakt, kan het een deel van die winst, of dividend, uitkeren aan de beleggers. We spreken dan over distributie. Bij kapitalisatie wordt de winst meteen terug in het fonds gestort en bij de oorspronkelijke inbreng van de belegger geteld. De belegger vergroot zo stelselmatig haar of zijn aandeel in het fonds.

ESG-criteria

ESG-staat voor ‘envorionmental’, ‘social’ en ‘governance’. Het zijn criteria waaraan prestaties van ondernemingen en/of overheden worden getoetst op maatschappelijke en ecologisch vlak en op vlak van goed bestuur.

Factsheet

In de factsheets vind je onder meer terug welke effecten er in het fonds zitten en hoe het fonds gedurende een bepaalde voorbije periode heeft gepresteerd. De factsheets worden veelal periodiek gepubliceerd. Resultaten uit het verleden kunnen nooit een indicatie zijn voor toekomstige prestaties van het fonds.

Founder

Zo noemt NewB Invest de deelbewijzen die tijdens de seedingperiode worden gekocht door beleggers in de bevek. Founderaandelen genieten een korting op de beheer- en distributiekosten. Na de seedingperiode zullen we spreken van investoraandelen. De founderaandelen zijn dan niet langer te koop.

Groene fondsen

Artikel 9 of ‘groene’ fondsen zijn fondsen die voldoen aan de strengste Europese duurzaamheidscriteria. Er mogen enkel aandelen en obligaties inzitten die expliciet een positief klimaat- of duurzaam effect als hoofddoel hebben. Uitsluitend deze fondsen mogen zich voortaan nog ‘duurzaam’ noemen.

ICB

Instellingen voor collectieve beleggingen, wat de bevek NewB Invest is.

Investment grade

Investment grade is een positieve beoordeling van een bedrijf vanuit financieel oogpunt. Als een bedrijf de rating 'Investment grade' krijgt, wil het zeggen dat het financieel gezond is en dus weinig risico loopt op faling.

KIID

De KIID (Key Investor Infomation Document) of essentiële beleggersinformatie bevat informatie over het beleggingsproduct zoals aard van en kosten en risico’s verbonden aan het product. De KIID is een aanvulling op het prospectus.

Milieuhandvest

Het handvest is opgesteld door het maatschappelijk comité en het team van NewB en daarna goedgekeurd door de algemene vergadering. Het document zal evolueren in functie van de bijdragen van de coöperanten, maar vormt nu al een stevige basis waarop onze coöperatie kan bouwen.

MVI-regels

De regels voor maatschappelijk verantwoord investeren. NewB heeft deze regels opgesteld in overleg met een aantal van haar lidorganisaties. Je vindt het document met de regels hier. De algemene vergadering van NewB van 12 juni 2021 keurde deze regels goed.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde is de prijs waartegen een aandeel in een beleggingsfonds wordt gekocht of verkocht, zonder de kosten en/of taksen. De berekening van de netto-inventariswaarde gaat als volgt: (De waarde van alle activa in het fonds) + (waarde van de verworven intresten en dividenden) – (kosten, waaronder beheer- en administratievergoedingen). De waarde die overblijft wordt gedeeld door het aantal aandelen van het fonds.

De netto-inventariswaarde schommelt.

Prospectus

Elke instelling die financiële producten, bijvoorbeeld beleggingsproducten, uitgeeft moet een prospectus publiceren. In dit juridische document staan de beschrijving van de instelling, de samenstelling van het product en de voorwaarden voor de uitgave. (Potentiële) beleggers moeten dit document lezen voor ze beleggen.

Rating

Bedrijven krijgen een rating volgens hun financiële gezondheid. Hoe hoger de rating, hoe kleiner het risico dat het bedrijf loopt om in faling te gaan. Ratings worden bijvoorbeeld aangeduid met letters 'AAA+ tot C-', maar er zijn verschillende systemen om de ratings aan te duiden, afhankelijk van het rating bureau. 'Investment grade' zijn bijvoorbeeld bedrijven met een rating van BBB of beter.

Risicoprofielen

De verschillende compartimenten ‘defensive’, ‘balanced’ en ‘dynamic’ geven aan wat het risicoprofiel is van de beleggingsportefeuille in het compartiment. ‘Defensive’ betekent grofweg dat wordt verwacht dat het risico minder fel schommelt, de portefeuille van het ‘dynamic’-compartiment is veel minder stabiel en bedoeld voor beleggers met een grotere risicoappetijt, want zowel mogelijke winst als verlies is daar potentieel groter. Het ‘balanced’ compartiment zit daar ergens tussenin.

Sdg’s

De sdg’s of Sustainable Development Goals of Agenda 2030 is een reeks duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor de wereld die de Verenigde Naties in 2015 vastlegden. Meer informatie vind je hier.

Seeding

Tijdens de seeding-periode vergaart een start-up, in dit geval de bevek NewB Invest, kapitaal. Het kapitaal dat in deze periode wordt geïnvesteerd is cruciaal, want het bepaalt of de bevek levensvatbaar is

Swing pricing

De bevek NewB Invest hanteert een systeem van swing pricing. Doel is om de belangen op lange termijn van de beleggers te dienen door hen te beschermen tegen de kosten die in- of uitstappen van grote investeerders in het fonds met zich mee kunnen brengen.

Wanneer een belegger aandelen van het fonds koopt, gaat het kapitaal omhoog. Stapt hij eruit, dan daalt het kapitaal. Als het bedrag dat een belegger in de bevek investeert of eruit haalt een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, kan de raad van bestuur van NewB Invest beslissen om de netto-inventariswaarde met een bepaald percentage te verhogen of te verlagen. Dat percentage is de swingfactor. Die is maximaal 1% bij NewB Invest.

De beleggers worden erop gewezen dat de volatiliteit (= mogelijke schommelingen) van de netto-inventariswaarde van het (de) compartiment(en) mogelijk niet uitsluitend de volatiliteit van de effecten in portefeuille weerspiegelt, als gevolg van de toepassing van swing pricing. Voor meer informatie wordt verwezen naar het prospectus, onderdeel ‘Liquidity Risk Management Tool’.

Transparante informatie

NewB wil zo transparant mogelijk communiceren over de beleggingsproducten van NewB Invest. Transparantie wordt verzekerd via de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en andere wettelijk verplichte documenten, maar daarnaast wordt extra informatie verschaft via ad-hoc artikels, factsheets en informatie over de portefeuilles in de verschillende compartimenten. 

Uitgevende instelling

De uitgevende instelling of emittent is de onderneming of overheid die de aandelen ‘uitgeeft’ waarin het fonds of compartiment van het fonds investeert. Zitten er bv. aandelen van de (fictieve) nv Soulfood Belgium in het fonds, dan is dat bedrijf een uitgevende instelling.

Vermogensbeheerder

De vermogensbeheerder heeft als taak om de beleggingsportefeuille van het fonds te beheren. In samenwerking met het ESG-team van NewB selecteert de vermogensbeheerder de effecten waarin de bevek investeert, conform het prospectus en de MVI-regels van NewB. In het geval van NewB is de vermogensbeheerder Orcadia Asset Management.