Terug
Veerle

Enquête over de fondsen: resultaten

Je las het al in onze vorige Blog: NewB lanceert stapsgewijs de eerste bankproducten. Een steeds groter aantal coöperanten heeft al een rekening kunnen openen. Wie een rekening heeft, kan ook een krediet aanvragen. De bankkaart die bij de rekening hoort, bieden we aan zodra de leverancier ervan het mogelijk maakt. Rekeningen en kredieten voor professionelen staan daarna op de agenda. En verzekeringen zijn er al sinds 2016. 

We willen ook producten voor beleggen aanbieden. Vandaag pronkt elke bank met ethische beleggingen, maar vaak dekt de vlag de lading niet. Zolang banken zich ethisch voordoen en tegelijk beleggen in maatschappelijk dubieuze praktijken, kunnen we niet oprecht spreken van een verduurzaming van hun aanbod.  NewB wil het beter aanpakken en is zich op verschillende manieren aan het voorbereiden en informeren. We willen namelijk producten ontwikkelen die beantwoorden aan jouw verwachtingen en onze coöperatie financieel autonoom en duurzaam maken.  

Zo hebben we op intensieve wijze met een aantal A- en C-coöperanten gewerkt aan een document dat afbakent wat kan en wat niet. Dit worden onze SRI-regels - kort voor socially responsible investment of maatschappelijk verantwoord beleggen - die zullen bepalen waaruit een NewB fonds kan en mag bestaan.  

Meer over deze regels verder in dit artikel. 

Parallel hiermee hebben we onze B-coöperanten bevraagd via een enquête in de nieuwsbrief. Deze enquête ging over het toekomstige gamma aan beleggingsfondsen van NewB, evenals fiscaal aftrekbare producten voor pensioensparen, en is niet onopgemerkt voorbijgegaan: 10 934 onder jullie hebben deelgenomen, waarvoor dank! 

We delen dan ook graag de resultaten van de enquête met jullie.   

De resultaten 

We peilden onder meer naar jullie voorkeur voor een patrimoniaal fonds of een thematisch fonds.  

Een patrimoniaal fonds investeert in verschillende soorten effecten (aandelen, obligaties, …) die uitgegeven worden door verschillende actoren (staten, ondernemingen, …) in verschillende sectoren. Hier kunnen we de ondernemingen en staten selecteren die in hun eigen sector het best scoren op vlak van milieu, maatschappij en bestuur. Dit is een product met een gemiddeld risico dat goed gediversifieerd is. Dit fonds selecteert de beste leerlingen op vlak van duurzaamheid en dat kunnen ook grote beursgenoteerde multinationals zijn. Wie hierin investeert laat het geld best minstens 3 jaar staan. 

Een thematisch fonds investeert vooral in aandelen. Hier selecteren we aandelen van ondernemingen die actief zijn in de sectoren betrokken bij de thematiek van het fonds, bv. energietransitie of gendergelijkheid. Hierbij draagt de belegging rechtstreeks bij aan duurzame ontwikkeling waardoor er minder diversificatie is en bijgevolg een groter risico. Hier blijft het geld best minstens 5 jaar staan. 

44% van de deelnemers geeft aan interesse te hebben in beide types fondsen. 26% geeft de voorkeur aan enkel een patrimoniaal fonds, en 20% aan enkel een thematisch. 10% is niet geïnteresseerd in beleggen bij NewB.  

Bij de keuze van een beleggingsproduct spelen voor onze coöperanten de volgende factoren een rol (in dalende volgorde van belangrijkheid): ethiek (26%), risico (21%), rentabiliteit (20%), thematiek (18%) en liquiditeit (15%). 

Wat de thematische fondsen betreft, vindt 15,9% van de deelnemers dat NewB zich het best laat inspireren door de strijd tegen klimaatopwarming (15,9 %). Het thema gendergelijkheid is het minst populair (4,1%), de thema’s verantwoorde consumptie en productie, duurzaam landbeheer, strijd tegen de honger of betaalbare en duurzame energie genieten allemaal ongeveer dezelfde interesse (12%).  

We vroegen ook welk bedrag men initieel zou investeren bij NewB. Dit laat ons toe het totale geïnvesteerde bedrag gedurende het eerste jaar in te schatten. De eerste inleg varieert tussen 2 600 euro bij de – 26-jarigen en 11 000 euro bij de + 65-jarigen. Gemiddeld zou men beginnen met 8 184 euro te investeren.  

Wie niet geïnteresseerd is in beleggen bij NewB, vindt dat dat niet past bij haar of zijn financiële toestand (43%), wenst geen beursgenoteerde bedrijven te financieren (37%) of heeft andere plannen voor het spaargeld, bijvoorbeeld de aankoop van een onroerend goed of investeren in een professioneel project (31%). Anderen zijn tevreden bij hun huidige bank (7%) of geloven niet dat NewB een meerwaarde kan bieden (10%). 

Ongeveer de helft van de deelnemers wil bij NewB aan pensioensparen doen.  

En nu? 

Met deze info gaan wij nu aan de slag om beleggingsproducten te ontwikkelen die zoveel mogelijk aan jullie wensen beantwoorden. We bundelen deze info met de input die we kregen van de A- en C-leden over de SRI-regels en leggen ze voor aan enkele door ons geselecteerde fondsenbeheerders. Dit zijn bedrijven die in opdracht van banken zoals wij fondsen op maat creëren en beheren. 

Concreet vragen wij hen om onze eigen SRI-regels toe te passen op hun meest ethische fondsen. Dat zal dan het NewB-fonds worden. 

Waarover gaan deze SRI-regels nu juist?  

Het financieel plan van NewB voorziet de verdeling van fondsen in de vorm van beveks (BEleggingsvennootschappen met VEranderlijk Kapitaal, SICAV in het Frans). Een bevek brengt het geld van verschillende beleggers samen en investeert het in verschillende effecten zoals aandelen of obligaties. Deze manier van collectief beleggen zorgt voor gedeelde kosten en een betere diversificatie van de beleggingen, wat leidt tot een vermindering van het risico waaraan men zich blootstelt bij de keuze van een belegging.  

De effecten waaruit een bevek bestaat moeten voldoen aan reglementaire beperkingen i.v.m. liquiditeit (de mogelijkheid om het effect gemakkelijk te verkopen). Daarom gaat het vaak om effecten die uitgegeven worden door bedrijven die beursgenoteerd te zijn. Dit kunnen multinationals zijn, maar ook KMO’s. 

Het bepalen van SRI-regels voor een dergelijk fonds begint met het uitsluiten van beleggingen in activiteiten of praktijken die duidelijk een negatieve impact hebben op onze maatschappij (bijvoorbeeld wapens, tabak, inbreuk op de mensenrechten, enz.). NewB heeft zelf verschillende uitsluitingen bepaald en deze zijn nog verfijnd door verschillende lidorganisaties van NewB. 

Eens we bepaalde bedrijven en staten uitgesloten hebben, moeten we ook een manier vinden om de beleggingen ‘in de goede richting te leiden’. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, onder meer aan de hand van ESG-criteria (‘Environment, Social and Governance’ -  of milieu, maatschappij en bestuur) waarmee we systematisch ondernemingen en staten selecteren die het best problemen aanpakken met betrekking tot het milieu, de maatschappij of het bestuur.  

Een andere manier is de creatie van thematische fondsen, waarbij we de ondernemingen selecteren die, ofwel door het soort goederen of diensten die zij aanbieden, ofwel door hun manier van functioneren, bepaalde antwoorden bieden op sociale en milieu-uitdagingen. Zo zal bijvoorbeeld een themafonds ‘hernieuwbare energie’ ondernemingen selecteren die een voorbeeld zijn in die sector, een thematisch fonds ‘gendergelijkheid’ ondernemingen selecteren met hoogstaande praktijken in verband met diversiteit, enz. 

Tot slot zijn er nog twee andere manieren van sociaal verantwoord beleggen, namelijk betrokkenheid en actief aandeelhouderschap. In het eerste geval gaan we rechtstreeks in dialoog met de ondernemingen. In het tweede geval maken we gebruik van de rechten die een aandeelhouder heeft (het fonds dat in een onderneming investeert wordt daardoor aandeelhouder van de onderneming) door te stemmen op een algemene vergadering of resoluties in te dienen op de algemene vergadering. In beide gevallen is het doel om de ondernemingen te laten evolueren naar meer verantwoorde praktijken. 

Deze verschillende manieren om maatschappelijk verantwoord te beleggen kunnen elk apart of tegelijk worden toegepast.  

De producten voor pensioensparen die we momenteel bekijken nemen ofwel de vorm van een verzekeringscontract voor pensioensparen, ofwel van een pensioenspaarfonds. Dit is iets anders dan het pensioensparen via de werkgever (de zogenaamde ‘groepsverzekering’) of het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). In een volgende fase bekijken we hoe we ook hier onze kersverse SRI-regels kunnen toepassen.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier