Duurzaam beleggen bij NewB

Banner
  • Investeren met oog op de duurzame ontwikkelingsdoelen
  • Reken op transparante informatie
  • Beleg vanaf 20 euro

NewB’s duurzame beleggingsproducten

NewB heeft als missie bankieren duurzamer te maken. Die missie zet zich door bij de beleggingsproducten die NewB verdeelt. Daarom is zijn de eerste beleggingsproducten van NewB groene of duurzame compartimenten van de bevek NewB Invest, waarvan NewB de promotor is en Luxcellence Management Company SA de beheervennootschap. Het gaat om Artikel 9 of groene fondsen.
Artikel 9-fondsen zijn voortaan de enige fondsen die zich duurzaam mogen noemen. Volgens een studie van de autoriteit voor financiële diensten en markten voldoet slechts een kleine minderheid van de in België aangeboden fondsen aan de criteria, waaronder dat van NewB.

NewB biedt dit product aan via NewB Invest, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal of bevek.

Drie compartimenten, omdat elke belegger anders is

Beleggen via NewB Invest kan via drie compartimenten: Defensive, Balanced en Dynamic. Deze compartimenten hebben beleggingsportefeuilles die van elkaar verschillen qua risico dat je als belegger neemt. Voor je een keuze maakt, is het nodig dat je de informatie die bij de compartimenten hoort aandachtig leest. De distributie van de aandelen in de compartimenten gebeurt door NewB via het louter ontvangen en doorgeven van orders. NewB verstrekt daarbij geen advies noch discretionaire beleggingsdienstverlening. Orcadia Asset Management staat in voor het beheer van de portefeuilles.

NewB Sustainable Mixed Fund
Defensive

Voor wie risico’s wil of moet inperken en voorzichtigheid voorop stelt.

NewB Sustainable Mixed Fund
Balanced

Een gulden middenweg voor wie een evenwicht zoekt tussen voorzichtigheid en risico.

NewB Sustainable Mixed Fund
Dynamic

Voor wie bereid is grotere risico’s te nemen voor een potentieel hoger rendement, maar tegelijk wel tegen een stootje kan.

Transparante informatie

De beleggerswereld is tamelijk complexe materie, zeker voor wie er nieuw is. Zoals altijd wil NewB haar coöperanten zo goed mogelijk informeren. NewB doet dat via de documenten die je op deze pagina vindt en via de rubriek vaak gestelde vragen. De woordenlijst maakt je wegwijs in het beleggersjargon. In de woordenlijst vind je ook meer uitleg over de documenten die bij de fondsen horen: het prospectus van NewB Invest, de KIID of essentiële beleggersinformatie, de factsheets, de jaarverslagen van NewB Invest en de verslagen over wat actief aandeelhouderschap inhoudt. Het is aangeraden om deze informatie grondig te lezen voor je belegt in een fonds.

Ik ontdek hier de MVB-regels van NewB

Ik ontdek hier de MVI-methodologie van NewB

Ik ontdek hier het beleggingsuniversum 

Ik ontdek hier het stem- en betrokkenheidsbeleid van NewB

Ik ontdek hier het stemrapport van NewB

Heb je toch nog een vraag? Dan staat het NewB-team je graag te woord op 02 486 29 99 tijdens kantooruren of via info@newb.coop.
 

De algemene vergadering van de bevek

Informatie t.b.v. de investeerders in de NewB Invest S.A. bevek betreffende de algemene vergadering van de bevek

In haar hoedanigheid van nominee neemt NewB op de algemene vergaderingen van NewB Invest aan de stemming namens de beleggers, die hieronder alle vennootschapsdocumenten kunnen vinden met betrekking tot de komende algemene vergadering van NewB Invest, die plaatsvindt op 21 maart 2023 om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van het fonds.

Als nominee oefent NewB steeds het stemrecht uit in het belang van de beleggers. Met het oog op een transparante communicatie, informeert NewB de beleggers van haar voornemen om te stemmen voor de aanvaarding van alle resoluties die op deze algemene vergadering ter stemming worden voorgelegd. 

Beleggers die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen en hun stemrecht wensen uit te oefenen zonder tussenkomst van de nominee, kunnen minstens 10 dagen voor de algemene vergadering een schriftelijk verzoek per e-mail richten aan de Raad van Bestuur op legal.be@caceis.com om rechtstreeks in het aandeelhoudersregister van de bevek te worden ingeschreven en rechtstreeks te stemmen. Om de administratieve kosten te dekken voor de omzetting van aandelen die via een nominee worden aangehouden in een rechtstreekse inschrijving van nominatieve aandelen in het register van de bevek, wordt een vergoeding van EUR 200 (exclusief BTW) aangerekend aan de belegger door de nominee.

Jaarverslag (voorlopig enkel in het Frans)
Oproepingsbericht
Volmacht

Selectiecriteria

NewB hanteert strenge selectiecriteria voor de keuze van activa in de compartimenten. De aandelen, obligaties en liquiditeiten die voorkomen in de compartimenten zijn die van ondernemingen en overheden die moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden op ESG-vlak (op milieu- en maatschappelijk vlak en op vlak van goed bestuur).

Elk compartiment heeft twee duurzame investeringsdoelen:

De compartimenten streven ernaar om enkel ondernemingen te selecteren die minstens aan één van de onderstaande ontwikkelingsdoelstellingen bijdragen, zonder schade te berokkenen aan de andere twee en de bijdrage van de portefeuille in zijn geheel aan de drie ontwikkelingsdoelstellingen te maximaliseren.


De beleggingsfilosofie van de bevek is gebaseerd op het sociaal en milieuhandvest van haar promotor NewB ecv met een reeks verbintenissen en principes die de promotor van de bevek in zijn activiteiten en producten moet toepassen om te voldoen aan zijn statutaire waarden.

Dit document verduidelijkt dat de bevek de MVI-regels van promotor NewB ecv moet naleven. Die bevatten de criteria waaraan de emittenten van financiële effecten in de beleggingsportefeuille van de compartimenten moeten voldoen.

Voor ondernemingen

Voor grote ondernemingen vertrekt NewB van het beleggingsuniversum van de MSCI SRI-index. Een aandelenindex is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen, waarmee onder andere de prestaties van een bepaalde markt kunnen worden gemeten. De keuze voor de bedrijven waarvan aandelen in een bepaalde index worden opgenomen hangt af van criteria die verschillen per index. De MSCI World SRI index omvat aandelen van grote en middelgrote ondernemingen in 23 landen uit de markten van ontwikkelde landen. De index bevat bedrijven die aandacht besteden aan milieu- en sociale vraagstukken alsook op vlak van goed bestuur (ESG) en sluit al bepaalde bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben. Op de bedrijven in de MSCI SRI past NewB twee extra selectiefases toe: in eerste instantie extra uitsluitingen en in tweede instantie selectie op basis van het best-in-class principe.

Uitsluitingen

De MVI-regels (regels voor maatschappelijk verantwoord investeren) sluiten de ondernemingen uit die inkomsten delven uit sectoren en producten die als schadelijk worden beschouwd, zoals fossiele brandstoffen, wapens of tabak. De regels leggen de minimale garanties vast waaraan bepaalde controversiële sectoren moeten voldoen De regels stellen minimumeisen voor een reeks transversale thema’s (thema’s die toepasbaar zijn op verschillende activiteiten zoals mensenrechten, dierenwelzijn of gendergelijkheid). Op basis van de MVI-regels werden bv. LG Electronics, Snam SPI en Aeon Co Ltd. uitgesloten.

Best-in-class

Na de uitsluitingen worden uit de resterende ondernemingen alleen diegene gekozen die ‘best-in-class’ (lees: bedrijfstak) zijn op ESG-vlak (ecologisch en sociaal vlak en op vlak van goed bestuur). De index behoudt sowieso alleen de ondernemingen die bij de beste 25% behoren. Voor kleinere ondernemingen en ondernemingen die niet zijn opgenomen in de MSCI SRI-index, of die geen niet-financiële gegevens publiceren, zal een kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse worden gemaakt door de beheerder of door de leden van het ESG-team van NewB.

Voor overheden

Ook voor overheden hanteert NewB de uitsluitingscriteria opgenomen in de MVI-regels van NewB en de best-in-class-methode.

Uitsluitingen

De bevek mag in geen geval controversiële regimes financieren, noch landen die bekend staan om hun fundamentele schendingen van de mensen- of arbeidsrechten, die de doodstraf uitvoeren, de fundamentele vrijheden schaden of in hoge mate corrupt zijn. Landen die het klimaatakkoord van Parijs niet hebben geratificeerd of worden beschouwd als belastingparadijzen worden eveneens uitgesloten. Hetzelfde geldt uiteraard voor landen die het onderwerp zijn van internationale sancties of waarvan Europa de activa heeft bevroren.

Best-in-class

De beheerder van de compartimenten berekent een ESG-score voor de resterende landen. Om deel te mogen uitmaken van het NewB-beleggingsuniversum moet een land algemeen beschouwd (maar niet voor elk subcriterium) bij de best presterende helft horen op sociaal en milieuvlak en op het vlak van goed bestuur (ESG).

Bronnen: op welke informatie baseert NewB zich voor de selectie?

In functie van het type uitgevende instelling (overheden of ondernemingen die obligaties of aandelen aanbieden) kan de beheerder van de compartimenten zich baseren op informatie verstrekt door leveranciers van niet-financiële gegevens, de zogenaamde ESG-gegevens, op analyses van het ESG-team van NewB ecv of openbare gegevens gepubliceerd door de ondernemingen zelf, door erkende publieke organisaties (bv. de VN, WHO, Wereldbank, enz.) of door ngo’s.

Evaluatie van de selectiecriteria

Voor de evaluatie van de MVI-methodologie voor de selectie van activa doet de bevek een beroep op een MVI-comité. Dat bestaat uit leden van NewB ecv (de coöperatieve bank) en van Orcadia Asset Management SA (beheerder van de compartimenten). Het comité ziet erop toe dat de methodologie naar behoren wordt toegepast. Elke belangrijke wijziging in de methodologie moet worden goedgekeurd door het comité voor ze in praktijk wordt gebracht. Het comité spreekt zich uit over belangrijke potentiële controverses die zich kunnen voordoen bij een onderneming of land dat al in de portefeuille zit.

Meer informatie vind je bij het hoofdstuk over ESG-aspecten in het prospectus voor de NewB-compartimenten.

Hier vind je het document met uitleg over de MVI-methodologie voor de beleggingsproducten van NewB.

Partners: wie is wie?

NewB is de promotor van het bevekproject en verdeler van het fonds. Voor het beheer en alle andere aspecten van het fonds werkt NewB samen met de volgende partners.

Contact

Een vraag,
hulp nodig?

Bekijk onze FAQ

Contacteer ons direct:
Ons team staan steeds paraat
(maa-vrij, van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)

Stuur een bericht

02 486 29 99


Heb je een klacht?

Indien onze klantendienst u per telefoon (02 486 29 99, ma-vr 9u-12u en 13u-17u) of via info@newb.coop, niet met voldoening heeft kunnen helpen, kunt u een klacht sturen via klachten@newb.coop Indien u via klachten@newb.coop geen bevredigende oplossing heeft gevonden voor de klachtenafdeling, kunt u contact opnemen met Ombudsfin voor bankzaken: North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8,bus 2, 1000 Brussel, tel: 02 545 77 70 of via ombudsman@ombudsfin.be

NewB Invest is een bevek naar Belgisch recht.

Bank of verzekeringen: jouw geld kan een verschil maken

Met een rekening of verzekering van NewB ben je zeker dat jouw geld bijdraagt aan een rechtvaardiger financiële sector waar de samenleving en de planeet centraal staan

Betalen

Bankieren zonder zorgen

Sparen en investeren

Beheer je geld zoals jij dat wil

Lenen

Financier je ecologische project met een lening bij NewB, zo help je de transitie twee keer

Verzekeren

Kies voor producten die bij je passen