Pack Binnen

Dekt uw woning en/of de inhoud van uw woning

Of u nu eigenaar of huurder bent, u kan een gebouw verzekeren dat enkel als woonst wordt gebruikt of dat als woonst en gedeeltelijk als kantoor wordt gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheken). U kan enkel het gebouw verzekeren, enkel de inhoud, of beiden.
Wat verstaat men onder ‘gebouw’? Het gebouw zelf, alle aangrenzende gesloten constructies (garage, veranda, bijgebouwen, …), alle vastgemaakte goederen aan het gebouw (zonnepanelen, private windturbines, verwarmingsinstallaties, wateraansluitingen, …) en bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden. Het gebouw mag niet uit hout bestaan, noch een caravan of een joert-tent zijn. 
Ons Pack Binnen dekt ook automatisch en zonder toeslag tijdelijke verblijven zoals een voor uw kinderen gehuurd studentenkot, een gehuurd vakantieverblijf, een gehuurde locatie voor een familiefeest, …
Wat verstaat men onder ‘inhoud’? Alle roerende goederen (huishoudtoestellen, kleding, televisie, meubels, …) en huisdieren die zich in het gebouw bevinden en waarvan u eigenaar bent of die aan u werden toevertrouwd of die van uw gasten zijn. De inhoud omvat niet het beroepsmateriaal of koopwaar (kiné-massagetafel, tandartsstoel, …), voertuigen op wielen waar een nummerplaat aan kan worden toegekend, trekbare caravans, geld (bankbiljetten en munten), software en programma’s .
Het Pack Binnen verzekert u tegen schade veroorzaakt door een brand, een explosie, bliksem, een elektriciteitspanne, een storm, sneeuwdruk of een botsing (van een wagen, een dier, objecten, …). Schade aan een onroerend goed ten gevolge van diefstal, vandalisme, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zijn ook gedekt (bijvoorbeeld wanneer de brand in uw woning overslaat naar die van uw buur of als er een dakpan van uw woning op een geparkeerde wagen valt).
De voornaamste uitsluitingen van het Pack Binnen zijn schades die geheel of gedeeltelijk ontstaan vóór de aanvang van de waarborg, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade ontstaan door bouw- of renovatiewerken, schade aan een vervallen gebouw of een gebouw dat afgebroken moet worden, schade veroorzaakt door collectieve gewelddaden, asbest, … 
Een Woningassistentie (24/7) is inbegrepen in de basisdekkingen. Bij een gedekte schade aan het gebouw of in het geval van een huiselijk incident dat het leven in de woning heeft verstoord, dekt de bijstand onder meer de aanstelling van herstellers, essentiële kleding en toiletartikelen, tijdelijke huisvesting, de overbrenging van de inhoud en de kosten van opslag, verhuizing, ziekenhuisopname, psychologische bijstand, ...