Hulp & contact

Populaire onderwerpen

Algemeen

Wat is NewB?

NewB is een Belgische, ethische, duurzame en financiële coöperatie.

De missie van NewB is om met het geld dat haar is toevertrouwd de lokale, reële economie te financieren via projecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarden.

Welke producten verkoopt NewB?

Als bankfiliaal van vdk bank biedt NewB een volledig assortiment bankproducten voor particuliere en professionele klanten, zoals : betaalrekeningen, betaalkaarten, kredietkaarten, spaarrekeningen, beleggingen, hypotheken, consumentenkredieten, pensioensparen, termijnrekeningen, kasbons, staatsobligaties en obligaties. Ga voor meer informatie over bankproducten naar deze pagina.

Op het gebied van verzekeringen biedt NewB auto-, fiets- en woningverzekeringen aan. NewB treedt altijd op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA. Ga voor meer informatie naar deze pagina.

Wie zijn de leden van NewB?

Vandaag telt NewB onder haar coöperanten 340 lidorganisaties uit het maatschappelijke middenveld (de A-coöperanten), 116.000 burgers (de B-coöperanten) en 11 institutionele investeerders (de C-coöperanten).

Deze 3 types coöperanten zijn aanwezig op de algemene vergadering en bepalen dus mee welke richting de coöperatie uitgaat. Ze verkiezen bijvoorbeeld de leden van de raad van bestuur en van het maatschappelijk comité.

Daarnaast heeft NewB ambassadeurs. Dat zijn B-coöperanten die zich vrijwillig inzetten voor de coöperatie en NewB vertegenwoordigen op het lokale niveau. Ze organiseren onder andere evenementen in hun regio en ze helpen het kernteam een handje tijdens drukke periodes voor de coöperatie en op de algemene vergaderingen.

Tot slot beschikt NewB over een vast team. Zij zijn de medewerkers van NewB die elke dag werken aan onze toekomstige bank.

Bankproducten & relatie met vdk bank

Bestaat NewB nog? Zijn NewB en vdk bank fusioneerd?

Ja, NewB bestaat nog steeds. vdk bank heeft onze portefeuille bankklanten overgenomen, maar van een fusie is geen sprake. NewB en vdk bank zijn twee aparte bedrijven die samenwerken. NewB blijft onafhankelijk en treedt op als exclusieve verdeler van vdk bankproducten voor Franstalige klanten in Brussel en Wallonië. Er is dus geen overdracht van kapitaal en elke entiteit heeft haar eigen juridische identiteit. De beslissingen van NewB worden altijd genomen door de leden van de coöperatie

Kan NewB producten van andere banken dan vdk bank verdelen ? Wat betekent exclusieve verdeler? Is de exclusiviteit wederzijds?

Aangezien NewB exclusief verdeler van vdk producten, kunnen we enkel deze producten aanbieden en niet van andere financiële spelers (met uitzondering van verzekeringen, waarvoor NewB al een contract heeft met Monceau). Deze exclusiviteit is wederzijds, aangezien NewB de enige agent van vdk bank in Wallonië en Brussel is en geen enkele andere agent die vdk-producten in deze regio's mag verkopen.

Wat gebeurt er met het merk NewB na de samenwerking met vdk bank?

Als coöperatie en bankagent behoudt NewB haar naam en logo in alle contacten met coöperanten en klanten. We communiceren hierbij  transparant dat de bankproducten die we aanbieden van vdk bank zijn.

Zou NewB over een paar jaar weer een vergunning kunnen krijgen?

Als onderdeel van de samenwerking met vdk bank heeft NewB toegezegd geen verdere aanvragen voor een bankvergunning in te dienen.

Voor alle vragen over bankproducten kunt u de veelgestelde vragen van vdk bank raadplegen.

Verzekeren

Hoe kan ik een verzekeringsvoorstel krijgen?

Iedereen kan een verzekeringsvoorstel krijgen. Een eerste snelle simulatie kan je zelf doen op www.newb.coop. Maar je kan ook onze medewerkers contacteren via 02 486 29 16 of per mail naar verzekeringen@newb.coop.

Wanneer kan ik weggaan bij mijn huidige verzekeraar?

Je kunt op elk moment beslissen om weg te gaan bij je huidige verzekeringsmaatschappij. Maar de opzegging van je verzekering gaat pas in bij het verstrijken van uw contract. Die vervaldag vind je in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld wanneer de polis duurder wordt of je verzekeraar bepaalde andere voorwaarden wijzigt.

Waarom biedt NewB verzekeringen aan?

In 2015 kon NewB nog niet starten als bank omdat ze nog geen banklicentie had. We zochten een manier om toch al producten aan te bieden waar de coöperanten konden achterstaan en die een bron van inkomsten zouden zijn voor onze coöperatie. Uit een peiling bleek dat heel wat leden van NewB interesse hadden in verzekeringen die beantwoorden aan echte ethische standaarden. De verkoop van verzekeringen blijft overigens cruciaal om ons ethische project te ondersteunen, ook nu NewB bankproducten verdeelt. Verzekeringsproducten die passen bij onze waarden en doelstellingen vormen een natuurlijke aanvulling op onze bankactiviteiten.

De coöperatie

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een ondernemingsvorm die zich vooral onderscheidt door haar democratische karakter: alle leden (de coöperanten) beschikken over dezelfde beslissingsmacht (‘1 lid = 1 stem’), los van het aantal aandelen dat ze individueel aan het kapitaal bijdragen.

Concreet zijn alle leden tegelijk klant en aandeelhouder van de coöperatie, zodat ze hun mening kunnen geven en zich ervan kunnen verzekeren dat de strategische keuzes van de organisatie overeenstemmen met hun persoonlijke overtuigingen.

Waarom een coöperatie oprichten?

NewB heeft beslist om zich te registreren als een coöperatie (coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid, om precies te zijn) om al haar leden inspraak te geven in de grote beslissingen van de coöperatie.

Heeft de samenwerking met vdk bank veranderingen in het bestuur met zich meegebracht? Welke macht hebben de coöperanten van NewB?

NewB blijft een ethische, duurzame en onafhankelijke coöperatie, waarbij alle coöperanten de belangrijkste beslissingen nemen op algemene vergaderingen (zoals altijd het geval is geweest). De coöperatie blijft bestaan, maar zal op korte termijn geen directe vertegenwoordiging meer hebben in de bestuursorganen van de bankactiviteiten. NewB en vdk bank behouden elk hun eigen ‘governance’ binnen het samenwerkingsverband, aangezien elke onderneming een eigen juridische identiteit heeft. Niettemin werd in de overeenkomst.

Wij sluiten echter niet uit dat er in de praktijk sprake kan zijn van wederzijdse kruisbestuiving. Zo vindt er regelmatig overleg plaats tussen NewB en vdk bank over actuele maatschappelijke uitdagingen en de vertaling daarvan naar het bancaire aanbod (zoals vastgelegd in het samenwerkingscontract).

Hoe kan ik coöperant van NewB worden?

Coöperant worden kan door de aankoop van een of meer coöperatieve aandelen. Een coöperatief aandeel kost 20 euro.

 • Sluit je aan bij een positief project voor onze samenleving en planeet. 
 • Word mede-eigenaar van je financiële coöperatie en weeg mee op de grote beslissingen.
 • Eén coöperant, één stem: alle leden hebben evenveel inspraak, ongeacht het bedrag van hun investering 

Meer informatie over coöperatieve aandelen vindt u hier. Vertegenwoordigt u een organisatie die zich bij de beweging wil aansluiten? Ga naar deze pagina

Als onderdeel van nieuwe kapitaalversterkingsvereisten en met als doel de coöperanten te beschermen, heeft NewB besloten om nieuwe inschrijvingen van coöperanten A en B te beperken tot maximaal 1 aandeel per coöperant.
Wat is de huidige waarde van de NewB deelbewijzen ?

NewB kan de huidige waarde van de coöperatieve deelbewijzen niet meedelen.

De waarde op 31 mei 2023 van de coöperatieve deelbewijzen is vastgesteld op :

 • € 2,325 voor aandelen B (= burgers),
 • € 232,50 voor aandelen A (= maatschappelijke organisaties),
 • € 23.250,44 voor aandelen C (= institutionele beleggers).

We willen er uw aandacht op vestigen dat het financieel plan een verlies verwacht voor NewB voor het eerste jaar na de start van het agentschap. Dit wil zeggen vanaf 01/06/2023 tot 31/05/2024. Dit betekent dat de waarde van de coöperatieve deelbewijzen nog zal dalen.

Indien het partnerschap tussen NewB en vdk bank op  lange termijn succesvol wordt, kan dit de rendabiliteit van NewB bevorderen evenals een positieve impact hebben op de waarde van de coöperatieve deelbewijzen. 

Hoe word ik ambassadeur van NewB?

Als je je actiever wilt inzetten in de coöperatie, dan kan je ambassadeur worden. Die rol kan je op verschillende manieren invullen:

 • helpen bij de organisatie van een activiteit (een conferentie, een film met debat, een lokaal forum, een thema-vergadering, noem maar op)
 • NewB laten leven in jouw regio
 • als vertegenwoordiger van NewB deelnemen aan activiteiten van partners
 • samenwerken met de andere ambassadeurs en met hen de prioriteiten van jullie vrijwilligerswerk bepalen

Wil je ambassadeur worden of heb je hier vragen over? Neem dan contact op met onze afdeling 'Coöperatief leven' via cooplife@newb.coop.

Wat zijn de waarden van NewB?

De 13 waarden van NewB vormen het DNA van de coöperatie en van de bank. Ze maken zelfs deel uit van de statuten. Dit zijn ze:

 • transparantie
 • duurzaamheid
 • diversiteit
 • inclusie
 • veiligheid
 • eenvoud
 • innovatie
 • participatie
 • professionalisme
 • nabijheid
 • maatschappelijke inbedding
 • eerlijkheid
 • soberheid
Wat doet NewB met mijn persoonlijke gegevens? Worden deze gedeeld met derden?

In NewB's Verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens staat dat persoonsgegevens worden gedeeld met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer er een legitieme reden is of wanneer u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Persoonsgegevens kunnen, indien nodig, worden gedeeld met partners van NewB in het kader van de bank-, financiële en verzekeringsdiensten en -producten die NewB in samenwerking met deze partners aanbiedt.

NewB maakt ook gebruik van externe dienstverleners om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren zodat NewB haar producten en diensten kan aanbieden, zoals IT-, postbeheer-, callcenter-, financiële of boekhoudkundige diensten. Aangezien deze derden in het kader van de uitvoering van de gevraagde diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, neemt NewB de nodige technische, organisatorische en contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de vastgestelde doeleinden en dat de gegevens voldoende beveiligd zijn.

Ten slotte worden, wanneer NewB daartoe wettelijk verplicht is, persoonsgegevens verstrekt aan bepaalde derden, zoals officiële autoriteiten en overheidsinstanties, controle- en toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten, gereglementeerde beroepen zoals accountants en notarissen.

Buiten de hierboven vermelde gevallen zullen uw persoonlijke gegevens nooit worden meegedeeld of ter beschikking gesteld aan derden en zullen ze uitsluitend worden gebruikt in het belang van NewB.

Zijn er nog andere coöperatieve en/of ethische banken in Europa?

Europa telt honderden coöperatieve banken. Frankrijk en Oostenrijk zijn de landen waar de coöperatieve banken het grootste marktaandeel in handen hebben, wanneer we kijken naar balanstotaal. Maar niet alle coöperatieve banken leggen het accent op de ethische dimensie. We moeten dus het onderscheid maken tussen degenen die zich echt inzetten voor het algemeen belang, en degenen die al in de ‘val’ van de traditionele bedrijfslogica zijn getrapt.

NewB laat zich vooral inspireren door coöperatieve bankprojecten die ook vertrekken vanuit sterke ethische waarden. Enkele voorbeelden:

 • Banca Popolare Etica in Italië,
 • Crédit Coopératif en La Nef in Frankrijk,
 • GLS in Duitsland,
 • Ekobanken in Zweden,
 • de Caisses Desjardins in Canada.

Ook andere ethische banken die geen coöperatie zijn beïnvloeden NewB. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de Nederlandse banken Triodos en ASN Bank,
 • de Banque Alternative Suisse
 • of JAK in Zweden.

Zulke banken zijn vaak ook lid van:

 • FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Banks)
 • of GABV (Global Alliance for Banking on Values).

Algemene vergadering

Waarvoor dient de algemene vergadering en wie is er aanwezig?

Op de algemene vergadering zijn alle coöperanten van NewB welkom om er samen te beslissen over de strategie van de coöperatie. Zo benoemt de algemene vergaderingen bijvoorbeeld leden van de raad van bestuur, het maatschappelijk comité en de commissaris van de rekeningen.

De vergadering wordt minstens één keer per jaar georganiseerd en er zijn drie colleges:

 • het A-college van lidorganisaties met maatschappelijke meerwaarde;
 • het B-college van burgers en klanten;
 • het C-college van institutionele investeerders.

Beslissingen worden genomen op basis van een absolute meerderheid van alle stemmen (aanwezigen + volmachten) in elk college. Alle colleges moeten het eens zijn over een beslissing. Om de statuten te wijzigen, wordt de absolute meerderheid opgetrokken naar een meerderheid van minstens 80% van de stemmen. Onthoudingen tellen daarbij niet mee.

Wat gebeurt er nu met mijn inspraak op de algemene vergaderingen?

Deelname aan de algemene vergadering van NewB zal altijd verlopen via het principe ‘1 persoon = 1 stem’. Als lid heb je dus altijd een stem om tijdens de algemene vergadering van je te laten horen.

Mogen minderjarige coöperanten de AV bijwonen en stemmen?

Elke minderjarige (jonger dan 18) wordt vertegenwoordigd door haar of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Die ontvangt voor elke betrokken minderjarige een mail met een persoonlijke link om te stemmen. Als wettelijke vertegenwoordiger krijg je net zoveel mails als minderjarigen die je vertegenwoordigt. 

Minderjarige coöperanten mogen de algemene vergadering zeker bijwonen maar hun stem kan enkel uitgebracht worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Kan ik als coöperant zelf een algemene vergadering bij elkaar roepen?

Nee, een individuele coöperant kan geen algemene vergadering bijeenroepen. Het is wel mogelijk om een buitengewone algemene vergadering af te dwingen (in de maand van de aanvraag) als die vraag komt van een groep coöperanten die minstens tien procent (10%) van het totale aantal stemmen vertegenwoordigt.

Daarnaast kan er op de algemene vergadering worden beslist dat er een nieuwe vergadering zal komen. De datum en de agenda kunnen op hetzelfde moment worden vastgelegd door de algemene vergadering.

Maatschappelijk comité

Moet je bepaalde (technische) vaardigheden of kennis van bankzaken hebben om lid te worden van het maatschappelijk comité?

Nee, je hoeft geen technische bancaire kennis te hebben. Het comité werkt op basis van complementariteit van de leden. Iedereen heeft zo haar·zijn eigen expertise.  

Wie kan lid worden van het maatschappelijk comité?

Het maatschappelijk comité vertegenwoordigt de diversiteit van de coöperatie en wil dat de leden elkaar aanvullen. Zo houden we een heldere blik op de verschillende waarden.  

Bij de werving van nieuwe leden kijken we naar kandidaten met verschillende vaardigheden en ervaringen.  

Het comité streeft naar een evenwicht tussen vrouwen en mannen, Nederlands- en Franstaligen en verschillende leeftijden. Dit evenwicht indachtig, zoekt het comité op dit moment vooral Nederlandstalige vrouwen.  

De jury kijkt ook naar de computervaardigheden (een basiskennis is noodzakelijk om te kunnen werken met Microsoft en de verschillende online communicatiemiddelen).  

We willen kandidaten er wel op attent maken dat lidmaatschap van het comité een behoorlijke tijdsinvestering vergt. Reken op minimaal anderhalf uur per week.  

De selectiejury neemt bovenstaande elementen als richtlijn bij de evaluatie van de kandidaturen.  

 

Voor meer informatie, of om je kandidaat te stellen, stuur een mailtje naar mcs@newb.coop

Moet je tweetalig zijn om lid te kunnen worden van het maatschappelijk comité?

Vergaderingen en werk voor het maatschappelijk comité gebeuren in het Nederlands en het Frans. Tijdens vergaderingen spreekt iedereen haar·zijn eigen taal en er is geen vertaling voorzien. Een passief (luisterend) begrip van de andere taal is dus nodig om gesprekken te volgen en documenten te lezen.  

Aan wie legt het maatschappelijk comité verantwoording af?

Het maatschappelijk comité legt een verslag voor aan de algemene vergadering over de toepassing van de waarden. Dit verslag vermeldt de vaststellingen van het maatschappelijk comité doorheen het jaar en formuleert aanbevelingen voor de verschillende organen binnen NewB.  

Het verslag wordt toegevoegd aan het jaarverslag van NewB en samen met de uitnodigingen voor de algemene vergadering naar de coöperanten gestuurd.  

Het maatschappelijk comité hoeft niet te rapporteren aan financiële toezichthouders.  

Hoe zorgt het maatschappelijk comité ervoor dat de waarden worden gerespecteerd?

Het maatschappelijk comité heeft samen met het NewB-team het handvest opgesteld dat de toepassing van de maatschappelijke en ethische waarden moet verzekeren. Via verschillende werkgroepen staat het comité permanent in dialoog met het operationele team. Het comité kan de leden van het team en de raad van bestuur interpelleren bij eventuele afwijkingen van de waarden in de praktijk.  

Krijgen de werkgroepen ondersteuning van experten?

Het maatschappelijk comité kan beroep doen op een bepaalde expertise om zijn opdracht te vervullen. Soms kan daartoe een opleiding worden georganiseerd, maar meestal gaat het om een gerichte expertise, bijvoorbeeld voor een bepaalde technische vraag. Zo hebben we een externe partij geraadpleegd voor het uittekenen van de structuur en de modaliteiten van onze werking. 

Hoeveel werkgroepen zijn er?

Het aantal werkgroepen varieert in functie van de prioriteiten en de werklast die de leden kunnen dragen.  

Op dit moment zijn er vijf werkgroepen actief: 

 • Interne werking: uitzetten van de interne modaliteiten en procedures in het comité (huishoudelijk reglement, structuur van de vergaderingen, structuur en missie van de werkgroepen, enz.) 

 • Externe relaties: in kaart brengen en uitwerken van de modaliteiten rond de contacten en interacties van het maatschappelijk comité met de verschillende organen bij NewB (raad van bestuur, directiecomité, operationeel team, enz.) en externe contacten (andere maatschappelijke of ethische comités, enz.) 

 • Interpellaties: uitschrijven en opvolgen van gerichte interpellaties van NewB over kwesties die te maken hebben met de toepassing van de waarden 

 • Indicatoren: coördinatie en vastleggen van een actieplan en voorstellen van indicatoren om het handvest te monitoren in overleg met het NewB-team 

 • Maatschappelijk verantwoord investeren (SRI, MVI): opvolgen van het beleggingsbeleid van NewB. 

Aan deze lijst voegen we de gerichte werkgroep ‘jaarverslag 2021’ toe, die belast is met het opstellen van het jaarverslag dat wordt voorgesteld op de algemene vergadering van juni 2021.  

Elke werkgroep bestaat uit twee ‘trekkers’ en bijdragers. Elk lid van het comité kiest zelf bij welke groep zij·hij zich wil aansluiten volgens haar·zijn mogelijkheden of interesses.  

Hoe vaak vergaderen de leden van het comité en de werkgroepen?

Het comité organiseert één plenaire live vergadering per maand op een zaterdag. De daaropvolgende maand is de vergadering korter en gaat ze door op een weekdag na 20u. De data worden op jaarbasis vastgelegd. De leden worden verondersteld deel te nemen aan de plenaire vergaderingen, want dan worden de beslissingen genomen. De plenaire vergaderingen vinden plaats in de kantoren van NewB (Kruidtuinstraat 75 in Brussel). Het gebouw heeft een parking voor auto’s en fietsen, maar is gemakkelijk bereikbaar voor wie met het openbaar vervoer komt (vlakbij het station Brussel-Noord).  

Wanneer en hoe vaak de werkgroepen samenkomen hangt af van hun opdracht. De vergaderingen worden vastgelegd in onderling overleg tussen de leden van de werkgroep.  

Zolang de coronamaatregelen gelden gaan de vergaderingen online door via het platform Teams. Het zou kunnen dat het comité ook na de coronacrisis blijft werken op deze manier, in het bijzonder voor de werkgroepen. De modaliteiten voor de vergaderingen worden vastgelegd in groep, om het beste evenwicht te vinden tussen hun professioneel en privéleven en het werk voor het comité.