Het kopen van coöperatieve aandelen

Om een NewB-coöperant te worden, moet je ten minste één aandeel in de coöperatie hebben.

Om het kapitaal te versterken en onze coöperanten te beschermen, heeft NewB besloten om nieuwe inschrijvingen door A- en B-coöperanten te beperken tot maximaal 1 aandeel per persoon (d.w.z. maximaal €20 voor nieuwe B-coöperanten en €2.000 voor A-coöperanten), met een totale limiet van €500.000.

Bij NewB aansluiten

Word coöperant


Coöperant worden kan door de aankoop van een of meer coöperatieve aandelen. Een coöperatief aandeel kost 20 euro.

  • Sluit je aan bij een positief project voor onze samenleving en planeet. 
  • Word mede-eigenaar van je financiële coöperatie en weeg mee op de grote beslissingen.
  • Eén coöperant, één stem: alle leden hebben evenveel inspraak, ongeacht het bedrag van hun investering 

Vertegenwoordigt u een organisatie die zich bij de beweging wil aansluiten? Ga naar deze pagina.

Als onderdeel van nieuwe kapitaalversterkingsvereisten en met als doel de coöperanten te beschermen, heeft NewB besloten om nieuwe inschrijvingen van coöperanten A en B te beperken tot maximaal 1 aandeel per coöperant.  

Wat is een coöperatief aandeel? 

Elk coöperatief aandeel staat voor een deel van het kapitaal van NewB. Het is een aandeel waarvan jij de houder bent. Een coöperatief aandeel is een financieel instrument en vertegenwoordigt een eigendomsrecht op een deel van het kapitaal van NewB. 

Coöperanten van NewB kunnen dus tegelijk aandeelhouder en klant van de coöperatie zijn. 

Types coöperatieve aandelen 

NewB geeft drie types coöperatieve aandelen uit:

  • ‘A’- aandelen (met een nominale waarde van 2.000 euro) voor middenveldorganisaties 
  • ‘B’-aandelen (met een nominale waarde van 20 euro) voor burgers (natuurlijke personen of rechtspersonen) 
  • ‘C’-aandelen (met een nominale waarde van 200.000 euro) voor institutionele investeerders

Is er een limiet aan het aantal coöperatieve aandelen dat een persoon kan bezitten? 

Als onderdeel van nieuwe kapitaalversterkingsvereisten en met als doel de coöperanten te beschermen, heeft NewB besloten om nieuwe inschrijvingen van coöperanten A en B te beperken tot maximaal 1 aandeel per coöperant. Met andere woorden, als u al coöperatieve aandelen van NewB bezit, kunt u geen nieuwe aandelen kopen. Alleen niet-coöperanten hebben de mogelijkheid om nieuwe aandelen te verwerven (maximaal 1 aandeel per coöperant).

Waarde van een coöperatief aandeel 

Elk coöperatief aandeel of deelbewijs staat voor een deel van het kapitaal van NewB waarvan de waarde schommelt in functie van vele criteria, waaronder de financiële resultaten van de coöperatie. Om de waarde van een onderneming te schatten bestaan verschillende technieken en de resultaten kunnen ver uit elkaar liggen. Hoe groter de omzet van NewB, hoe meer haar waarde zou moeten stijgen. Maar de waarde hangt ook af van haar kosten en van de sterk schommelende economische, politieke en financiële context waarin ze evolueert.  

Investeren in een coöperatief aandeel brengt dus een belangrijk risico met zich mee, omdat de werkelijke waarde van een aandeel lager kan liggen dan het oorspronkelijke aankoopbedrag (nominale waarde) op het moment van een eventuele doorverkoop en kan zelfs dalen tot nul. Om speculatie tegen te gaan is het overigens niet mogelijk om winst te maken door de doorverkoop van coöperatieve aandelen, zoals vermeld in de statuten van NewB.

Doorverkoop van een coöperatief aandeel 

De doorverkoop van een coöperatief aandeel gebeurt volgens een specifieke procedure en kan tijd in beslag nemen. NewB is niet aan de beurs genoteerd en coöperatieve aandelen kunnen niet rechtstreeks in de markt worden doorverkocht. Een coöperant die aandelen wil doorverkopen kan er ofwel afstand van doen, ofwel geheel of gedeeltelijk uit de coöperatie treden. In geval van uittreding betaalt de coöperatie zelf de aandelen terug. Dat gebeurt tijdens de algemene vergadering volgend op het jaar waarin de terugbetaling werd aangevraagd. Een coöperatief aandeel kan daarom niet als liquide worden beschouwd.  

Voor meer informatie over de verkoop van coöperatieve aandelen, klik hier.

Belangrijke informatie 

  • Investeren in aandelen van de coöperatie is niet hetzelfde als geld op een spaarrekening zetten, noch is het een lening aan NewB die op een bepaalde datum wordt terugbetaald
  • In tegenstelling tot het spaargeld op je rekening(en) is de investering in coöperatieve aandelen niet beschermd door de depositogarantie.
  • Met de aankoop van coöperatieve aandelen draag je bij aan het kapitaal van NewB en loop je het risico om het geïnvesteerde bedrag gedeeltelijk of zelfs geheel te verliezen.
  • Coöperatieve aandelen zijn weinig liquide. Dat betekent dat ze niet gemakkelijk kunnen worden doorverkocht. 
Met klachten kan je terecht bij de NewB-klachtendienst via het nummer 02 308 28 70 of info@newb.coop. Desgevallend kan je je wenden tot de Ombudsman voor financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, telefoon: 02 545 77 70, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be

De coöperatieve aandelen uitgegeven door NewB ECV hebben het label Solidaire Financiering gekregen. Het label certificeert de financiering van activiteiten die sociale en/of milieuvoordelen opleveren. Het label garandeert ook dat beleggers transparante en volledige informatie krijgen over het financiële product. Ga voor meer informatie over het label naar https://solidairefinancieringslabel.be.

logo_finance solidaire