NewB Invest

Mededeling van promotionele aard - laat u informeren voordat u investeert

Selectiecriteria

NewB hanteert strenge selectiecriteria voor de keuze van activa in haar compartimenten. De aandelen, obligaties en liquiditeiten in het compartiment zijn die van ondernemingen en overheden die moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden op ESG-vlak (op milieu- en maatschappelijk vlak en op vlak van goed bestuur).

Het compartiment heeft twee duurzame investeringsdoelen:

  • tegengaan van de klimaatverandering, in overeenstemming met SDG 13 ‘Klimaatactie’ en SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’
  • transitie naar een circulaire energie, in overeenstemming met SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’

Het compartiment streeft ernaar om enkel ondernemingen te selecteren die minstens aan één van de onderstaande ontwikkelingsdoelstellingen bijdragen, zonder schade te berokkenen aan de andere twee, en de bijdrage van de portefeuille in zijn geheel aan de drie ontwikkelingsdoelstellingen te maximaliseren.

SDG NL

De beleggingsfilosofie van de bevek is gebaseerd op het sociaal en milieuhandvest van haar promotor NewB ecv met een reeks verbintenissen en principes die de promotor van de bevek in zijn activiteiten en producten moet toepassen om te voldoen aan zijn statutaire waarden.

Dit document verduidelijkt dat de bevek de MVI-regels van promotor NewB ecv moet naleven. Die bevatten de criteria waaraan de emittenten van financiële effecten in de beleggingsportefeuille van het compartiment moeten voldoen.

Voor ondernemingen


Voor grote ondernemingen vertrekt NewB van het beleggingsuniversum van de MSCI SRI-index. Een aandelenindex is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen, waarmee onder andere de prestaties van een bepaalde markt kunnen worden gemeten. De keuze voor de bedrijven waarvan aandelen in een bepaalde index worden opgenomen hangt af van criteria die verschillen per index.

De MSCI World SRI index omvat aandelen van grote en middelgrote onderdemingen in 23 landen uit de markten van ontwikkelde landen. De index bevat bedrijven die aandacht besteden aan milieu- en sociale vraagstukken alsook op vlak van goed bestuur (ESG) en sluit al bepaalde bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben. Op de bedrijven in de MSCI SRI past NewB twee extra selectiefases toe: in eerste instantie extra uitsluitingen en in tweede instantie selectie op basis van het best-in-class principe.

Uitsluitingen

De MVI-regels (regels voor maatschappelijk verantwoord investeren) sluiten de ondernemingen uit die inkomsten delven uit sectoren en producten die als schadelijk worden beschouwd, zoals fossiele brandstoffen, wapens of tabak. De regels leggen de minimale garanties vast waaraan bepaalde controversiële sectoren moeten voldoen De regels stellen minimumeisen voor een reeks transversale thema’s (thema’s die toepasbaar zijn op verschillende activiteiten zoals mensenrechten, dierenwelzijn of gendergelijkheid). Op basis van de MVI-regels werden bv. LG Electronics, Snam SPI en Aeon Co Ltd. uitgesloten.

"Best-in-class"

Na de uitsluitingen worden uit de resterende ondernemingen alleen diegene gekozen die ‘best-in-class’ (lees: bedrijfstak) zijn op ESG-vlak (ecologisch en sociaal vlak en op vlak van goed bestuur). De index behoudt sowieso alleen de ondernemingen die bij de beste 25% behoren. Voor kleinere ondernemingen en ondernemingen die niet zijn opgenomen in de MSCI SRI-index, of die geen niet-financiële gegevens publiceren, zal een kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse worden gemaakt door de beheerder of door de leden van het ESG-team van NewB.

Voor overheden


Ook voor overheden hanteert NewB de uitsluitingscriteria opgenomen in de MVI-regels van NewB en de best-in-class-methode.

Uitsluitingen

De bevek mag in geen geval controversiële regimes financieren, noch landen die bekend staan om hun fundamentele schendingen van de mensen- of arbeidsrechten, die de doodstraf uitvoeren, de fundamentele vrijheden schaden of in hoge mate corrupt zijn. Landen die het klimaatakkoord van Parijs niet hebben geratificeerd of worden beschouwd als belastingparadijzen worden eveneens uitgesloten. Hetzelfde geldt uiteraard voor landen die het onderwerp zijn van internationale sancties of waarvan de Europese Unie de activa heeft bevroren.

"Best-in-class"

De beheerder van het compartiment berekent een ESG-score voor de resterende landen. Om deel te mogen uitmaken van het NewB-beleggingsuniversum moet een land algemeen beschouwd (maar niet voor elk subcriterium) bij de best presterende helft horen op sociaal en milieuvlak en op het vlak van goed bestuur (ESG).

Bronnen: op welke informatie baseert NewB zich voor de selectie?

In functie van het type uitgevende instelling (overheden of ondernemingen die obligaties of aandelen aanbieden) kan de beheerder van het compartiment zich baseren op informatie verstrekt door leveranciers van niet-financiële gegevens, de zogenaamde ESG-gegevens, op analyses van het ESG-team van NewB ecv of openbare gegevens gepubliceerd door de ondernemingen zelf, door erkende publieke organisaties (bv. de VN, WHO, Wereldbank, enz.) of door ngo’s.

Evaluatie van de selectiecriteria

Voor de evaluatie van de MVI-methodologie voor de selectie van activa doet de bevek een beroep op een MVI-comité. Dat bestaat uit leden van NewB ecv (de coöperatieve bank) en van Orcadia Asset Management SA (beheerder van de compartimenten). Het comité ziet erop toe dat de methodologie naar behoren wordt toegepast. Elke belangrijke wijziging in de methodologie moet worden goedgekeurd door het comité voor ze in praktijk wordt gebracht. Het comité spreekt zich uit over belangrijke potentiële controverses die zich kunnen voordoen bij een onderneming of land dat al in de portefeuille zit. Meer informatie vind je bij het hoofdstuk over ESG-aspecten in het prospectus.

Hier vind je het document met uitleg over de MVI-methodologie voor de beleggingsproducten van NewB.

Agent intermédiaire en services bancaires et d'investissements - Inscription FSMA n° 115930 - Etablissement de crédit : vdk bank. Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - Belgique. RPM 0400.067.788. Agent intermédiaire en crédit à la consommation et en crédit hypothécaire - RPM 0836.324.003 - Prêteur : vdk bank. Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - Belgique. RPM 0400.067.788. Agent d’assurances - Inscription FSMA n° 115930 - Assureur : Monceau Générale Assurances - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - France - RCS B 414.086.355 – LPS n° 3067