NewB Invest

Mededeling van promotionele aard - laat u informeren voordat u investeert

Duurzaam investeren

NewB Invest is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) die Artikel 9 of groene fondsen biedt. Het Fonds NewB Invest is toegankelijk voor alle vdk-bankklanten.

NewB SCE neemt de rol van adviseur maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB of SRI-adviseur) op voor NewB Invest. Concreet betekent dit dat NewB de SRI-regels ontwikkeld heeft en zo nodig blijft actualiseren. NewB bepaalt het beleggingsuniversum in samenwerking met Orcadia (de beheerder van de beleggingsportefeuille van elk van de compartimenten). Bovendien bepaalt NewB het beleid voor het uitoefenen van de stemrechten van het fonds.

Wat is een Artikel 9 fonds?


Artikel 9 of ‘groene’ fondsen zijn fondsen die voldoen aan de strengste Europese duurzaamheidscriteria.

Transparante informatie


Ik ontdek hier de MVI-regels van NewB.

Ik ontdek hier de MVG-methodologie van NewB.

Ik ontdek hier de selectiecriteria.

Ik ontdek hier het stem- en betrokkenheidsbeleid van NewB.

Ik ontdek hier het NewB stemrapport.

Wie zijn de belangrijkste partners van NewB Invest?  • NewB Invest is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek). De bevek legt de inbreng van verschillende beleggers samen en investeert die in verschillende effecten zoals aandelen en obligaties. De beleggers zijn aandeelhouder van de bevek. NewB Invest staat los van NewB ECV en heeft een eigen raad van bestuur en algemene vergadering en publiceert halfjaarlijkse en jaarverslagen.
  • Orcadia Asset Management heeft als taak om de beleggingsportefeuille van het fonds te beheren. Met andere woorden, binnen het door het ESG-team van NewB ECV vastgelegde beleggingsuniversum selecteert Orcadia de effecten waarin het fonds belegt, in overeenstemming met het prospectus en de SRI-regels van NewB.
  • vdk bank is de promotor en distributeur van het fonds NewB Invest. Als agenschap is NewB ECV niet langer toegelaten om deze functies uit te oefenen en vdk bank heeft ze dus overgenomen.

Beleggingsuniversum


Beleggen via NewB Invest kan via drie compartimenten: NewB Sustainable Mixed Fund Defensive, NewB Sustainable Mixed Fund Balanced et NewB Sustainable Mixed Fund Dynamic. Deze compartimenten hebben beleggingsportefeuilles die van elkaar verschillen qua risico dat je als belegger neemt. Voor je een keuze maakt, is het nodig dat je de informatie die bij de compartimenten hoort aandachtig leest.

De selectiecriteria die het beleggingsuniversum van de bevek bepalen, zijn gebaseerd op de SRI-verbintenissen (maatschappelijk verantwoord beleggen) van NewB.

 

Stem- en betrokkenheidsbeleid


De bevek NewB Invest heeft de aandelen in bezit en Orcadia Asset Manager werd gemandateerd om de portefeuille te beheren. Het beheer van de portefeuille houdt normaal gezien ook de uitoefening van het stemrecht in, Maar als SRI advisor van de bevek is het echter de coöperatieve NewB ECV die het stembeleid opstelt en die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Zo zorgt ze ervoor dat de stemming overeenkomt met haar waarden, haar sociaal en milieuhandvest en de MVB-regels (regels voor maatschappelijk verantwoord beleggen).

Als drijvende kracht van de verandering en verantwoord belegger vindt NewB stemmen, directe betrokkenheid en het indienen van resoluties, van essentieel belang. NewB streeft er in haar aanpak naar om de best practices van ondernemingen op Environmental, Social en Governance (ESG: milieu, maatschappij en governance) vlak te verbeteren.

Het uitoefenen van het stemrecht is voor NewB zeer belangrijk, want op deze manier heeft ze een directe impact op de toekomst van de onderneming waarin werd geïnvesteerd. De stemming over een resolutie kan mogelijk gevolgen hebben voor de strategie van de onderneming, haar rentabiliteit, haar governance, haar beurskoers en de betrokken partijen in de ruime zin van het woord, zoals bestuurder, werknemers, andere aandeelhouders of klanten.

Risico's


Dit zijn de grootste en belangrijkste risico’s naargelang hun frequentie en waarschijnlijkheid voor beleggingen in dit compartiment. Meer details over de risico’s vind je in het prospectus van NewB Invest.

  • Marktrisico: dit risico heeft betrekking op beleggingen die het compartiment doet in overeenstemming met zijn beleggingsbeleid. De activa in de portefeuille zijn onderworpen aan het risico op verlies of devaluatie (waardeverlies). Die verliezen en devaluaties zijn het gevolg van variaties in de prijs (koers, taksen) van de investeringen.
  • Valutarisico: het compartiment kan beleggen in effecten en ICB's die zelf gemachtigd zijn om effecten te verwerven in een andere munt dan de euro. De waarde van de activa van deze ICB's kan dalen als de wisselkoersen veranderen, wat een daling van de netto-inventariswaarde van het compartiment tot gevolg kan hebben.
  • Renterisico: aangezien het compartiment in obligaties belegt, bestaat het risico van een wijziging van de rentevoeten. Als de rentevoeten stijgen, kan dat leiden tot een daling van de waarde van het financieel instrument. De waarde van een vastrentend effect is sterker afhankelijk van de rente-evolutie naarmate de resterende looptijd van de emissie langer is en de renteschommelingen groter zijn. Een stijging van de rente leidt tot een waardeverlies, een daling tot een waardevermeerdering.
  • Kredietrisico: aangezien het fonds belegt in obligaties (zowel bedrijfs- als staatsobligaties), bestaat het risico dat de emittent in gebreke blijft. De kans dat een emittent in gebreke blijft, hangt af van de kwaliteit van de obligatie. Het risico op wanbetaling is doorgaans hoger voor obligaties met een lagere rating dan ‘investment grade’.
  • Rendementsrisico: dit risico is een combinatie van enerzijds het marktrisico en anderzijds de graad van actief beleid van de beheerder. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden.
  • Risico op kapitaalverlies: er is geen garantie of kapitaalbeschermingmechanisme.

Belangrijke documenten


Statuten NewB Invest

Prospectus NewB Invest

KID

Essentiële informatie in het kader van de nieuwe PRIIPS-wetgeving

Samenvatting van de rechten van beleggers

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u terecht op de website van vdk bank.

Heb je een klacht?


Indien onze klantendienst u per telefoon of via mail niet naar tevredenheid heeft kunnen helpen, kunt u terecht bij klachtenbehandeling@vdk.be. Indien u geen bevredigende oplossing heeft gevonden, kunt u contact opnemen met ombudsfin voor bankzaken: North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8,bus 2, 1000 Brussel, tel: 02 545 77 70 of via ombudsman@ombudsfin.be

NewB Invest is een SICAV naar Belgisch recht.

Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten - FSMA registratie nr. 115930 - Kredietinstelling: vdk bank. Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - België. RPR nr. 0400.067.788. Bemiddelaar in consumentenkrediet en hypothecair krediet - RPM 0836.324.003 - Kredietverstrekker: vdk bank. Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - België. RPR nr. 0400.067.788. Verzekeringsagent - FSMA inschrijvingsnummer 115930 - Verzekeraar: Monceau Générale Assurances - 1 Avenue des Cités Unies d'Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - Handels- en vennootschapsregister nr. B 414.086.355 - VDV n° 3067.