Verzekering Fiets+


Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA

Je mobiliteit: actief en solidair met volledige gemoedsrust

De NewB-verzekering Fiets+ is er voor fietsen en andere voortbewegingstoestellen.

Alleen of met je gezin, je kan met een gerust gemoed rijden, welk vervoermiddel je ook verkies. Kies uit 4 verschillende soorten dekkingen volgens je echte behoeften en bescherm wat voor jou essentieel is!

Check_insurance  Eén verzekering voor al je mobiliteitsmiddelen en die van uw gezin
Check_insurance  Een 24u/24u bijstand, overal in België
Check_insurance  Ideale gezinsverzekering voor vervoermiddelen met een waarde tot 2.000 euro en een totale waarde van 5.000 euro
Check_insurance  Verzeker ook je tweedehands vervoermiddelen

Verzeker alleen wat je nodig hebt

Met een NewB-verzekering ben je in goede handen en steun je de coöperatie. We vinden het belangrijk dat jij de verzekering krijgt die je nodig hebt, niets meer en niets minder. Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij helpen je graag verder. 
 
Omnium


Welke voortbewegingstoestellen zijn gedekt ?

Alle soorten fietsen en voortbewegingstoestellen : elektrische fiets, speedpedelec, stadsfiets, koersfiets, moutainbike, bakfiets, driewieler, tandem, scooter, skeelers, elektrische scooter, gyropod, elektrische eenwieler, hoverboard, rolstoel, elektrische rolstoel, skateboard, enz.

Omnium

Deze verzekering dekt, wereldwijd en tot de in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit vermelde bedragen, diefstal of poging tot diefstal van het voortbewegingstoestel, alsmede materiële schade aan het voortbewegingstoestel als gevolg van met name een val, botsing, toevallig contact (inclusief laden en lossen), vandalisme of brand, of veroorzaakt door natuurkrachten.

Deze verzekering geldt niet voor voortbewegingstoestellen met aankoopdatum van meer dan 3 jaar geleden en waarvan de aankoopfactuur, inclusief accessoires, hoger is dan het niet geïndexeerde bedrag van 10.000 EUR inclusief BTW. 

Een 24/7 bijstandsverzekering (pechverhelping, slepen, transportkosten) is inbegrepen in de Omnium, op voorwaarde dat de verzekerde zich op minstens 1 km van zijn woonplaats en tot maximum 30 km buiten de Belgische landsgrenzen bevindt, en ten belope van maximaal de bedragen vermeld in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit

Naast de hieronder vermelde uitsluitingen komt de bijstandsverzekering niet tussenbeide voor storingen (pannes), die zich meer dan 2 keer tijdens hetzelfde garantiejaar voordoen.

De Omniumdekking en de bijstandsverzekering dekken niet:

 • vervoerde voorwerpen, 

 • de schadegevallen die worden veroorzaakt door een voortbewegingstoestel waarvan de elektrische hulp of de motor meer dan 45 km/u toelaat, 

 • schadegevallen die opzettelijk door de verzekerde worden veroorzaakt, 

 • schadegevallen die zich voordoen terwijl de verzekerde zich in staat van dronkenschap of een gelijkaardige staat bevindt, 

 • schadegevallen die zich voordoen terwijl de bestuurder zonder medeweten van de eigenaar rijdt, 

 • schadegevallen die zich voordoen tijdens races of wedstrijden. 

Specifiek met betrekking tot diefstal of poging tot diefstal is de garantie niet van toepassing

 • indien de verzekerde geen aankoopfactuur voor een slot (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit) aangekocht binnen 30 dagen na de ingangsdatum van het contract, kan voorleggen; 

 • indien het voortbewegingstoestel zich niet bevond in een volledig gesloten ruimte, niet in een overdekte en met sleutel afgesloten ruimte, en niet in een gemeenschappelijke ruimte aan een vast bevestigingspunt bevestigd met bovenvermeld slot; 

 • of indien het voortbewegingstoestel zich buiten bevond, hetgeen enkel mogelijk is tussen 6 en 22 uur, zonder bevestiging aan een vast bevestigingspunt met het eerder vermelde slot. 

Bovendien zijn de kleding en accessoires van de bestuurder en de accessoires van het voortbewegingstoestel (pomp, drinkfles, bel, kabels, kettingkast, verlichting, enz.) niet gedekt, en zijn afneembare apparaten - zoals een GPS, kilometerteller, camera, enz. - en banden alleen gedekt in geval van volledige diefstal. 

Specifiek met betrekking tot materiële schade is de garantie niet van toepassing op 

 • krassen en schaafplekken, 

 • accessoires van het voortbewegingstoestel (bel, kabels, kettingkast, verlilchting, enz.) en banden, tenzij de schade zich voordoet in combinatie met andere gedekte schade; 

 • noch op de kleding en accessoires van de bestuurder (met uitzondering van de helm, die wél gedekt is). 

Burgerlijke aansprakelijkheid


Welke voortbewegingstoestellen zijn gedekt ?

Alle soorten fietsen en voortbewegingstoestellen : elektrische fiets, speedpedelec, stadsfiets, koersfiets, moutainbike, bakfiets, driewieler, tandem, scooter, skeelers, elektrische scooter, gyropod, elektrische eenwieler, hoverboard, rolstoel, elektrische rolstoel, skateboard, enz.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt, tot maximum de bedragen vermeld in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit, de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de eigenaar, elke houder, elke bestuurder van het voortbewegingstoestel en elke persoon die met dit transportmiddel wordt vervoerd. 

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde (materiële schade en lichamelijk letsel aan derden) ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door het voortbewegingstoestel, in België, in een ander land van de Europese Unie of in een van de landen vermeld in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit. De garantie wordt verleend voor schadegevallen die zich voordoen op de openbare weg of op openbare of particuliere terreinen. De garantie strekt zich ook uit tot het voortbewegingstoestel van derden die voor hetzelfde doel worden gebruikt als het verzekerde voortbewegingstoestel indien dit laatste tijdelijk onbruikbaar zou zijn; alsmede tot het voortbewegingstoestel van derden dat af en toe door de verzekeringsnemer wordt gebruikt. 

De belangrijkste uitsluitingen van deze dekking zijn met name 

 • materiële schade of lichamelijk letsel van de verzekerde, 

 • schadegevallen veroorzaakt door een voortbewegingstoestel waarvan de elektrische hulp of de motor meer dan 45 km/u toelaat, 

 • schadegevallen die niet het gevolg zijn van het gebruik van het voortbewegingstoestel, maar die feitelijk veroorzaakt werden door de vervoerde goederen of door de handelingen nodig voor het vervoer ervan, 

 • schadegevallen die het gevolg zijn van de deelname aan races of wedstrijden.

Eigen lichamelijke schade


Welke voortbewegingstoestellen zijn gedekt ?

Alle soorten fietsen en voortbewegingstoestellen : elektrische fiets, speedpedelec, stadsfiets, koersfiets, moutainbike, bakfiets, driewieler, tandem, scooter, skeelers, elektrische scooter, gyropod, elektrische eenwieler, hoverboard, rolstoel, elektrische rolstoel, skateboard, enz.

Lichamelijke Ongevallen Fietser

Deze waarborg dekt lichamelijk letsel van de verzekerde of, in geval van overlijden, de schade aan zijn erfgenamen; en dat in geval van een plotselinge gebeurtenis onafhankelijk van de verzekerde, die zich in België of tot 30km buiten de Belgische landsgrenzen voordoet. De dekking is beperkt tot de bedragen bepaald in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit. Deze waarborg dekt lichamelijk letsel van de verzekerde of, in geval van overlijden, de schade aan zijn erfgenamen; en dat in geval van een plotselinge gebeurtenis onafhankelijk van de verzekerde, die zich in België of tot 30km buiten de Belgische landsgrenzen voordoet. De dekking is beperkt tot de bedragen bepaald in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden GezinsmobiliteitDe verzekerde is de verzekeringnemer en elke persoon die door de verzekeringnemer gemachtigd is om het voortbewegingstoestel te besturen, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier.

De belangrijkste uitsluitingen van deze dekking zijn met name 

 • schadegevallen die worden veroorzaakt door een voortbewegingstoestel waarvan de elektrische hulp of de motor meer dan 45 km/u toelaat, 

 • schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt,

 • schadegevallen die zich voordoen terwijl de verzekerde dronken was of in een gelijkaardige staat verkeert, 

 • schadegevallen die zich voordoen terwijl de bestuurder zonder medeweten van de eigenaar rijdt, 

 • schadegevallen die zich voordoen tijdens races of wedstrijden.

Rechtsbijstand


Welke voortbewegingstoestellen zijn gedekt ?

Alle soorten fietsen en voortbewegingstoestellen : elektrische fiets, speedpedelec, stadsfiets, koersfiets, moutainbike, bakfiets, driewieler, tandem, scooter, skeelers, elektrische scooter, gyropod, elektrische eenwieler, hoverboard, rolstoel, elektrische rolstoel, skateboard, enz.

Rechtsbijstand

Bij een geschil dat voortvloeit uit een vordering waarbij het voortbewegingstoestel betrokken is, dekt deze verzekering, tot de in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit vermelde maximumbedragen, de behartiging van uw juridische belangen door de toepassing van alle middelen die nodig zijn om een minnelijke, gerechtelijke of administratieve oplossing in uw voordeel te vinden. 

Deze verzekering dekt, in België en tot 30 km buiten de Belgische landsgrenzen, de verzekeringnemer en de bestuurders die in zijn huishouden wonen, zijn kinderen die het voortbewegingstoestel besturen, al dan niet wonend in zijn huishouden, zolang zij gezinstoelagen ontvangen, alsook elke persoon die het verzekerde voertuig bestuurt met toestemming van de verzekeringnemer of de eigenaar, en de inzittenden. 

De belangrijkste uitsluitingen van deze dekking zijn met name 

 • grove nalatigheid van de verzekerde, 

 • schadegevallen als gevolg van roekeloze en gevaarlijke handelingen, 

 • schadegevallen die zich voordoen tijdens races of wedstrijden, 

 • schadegevallen in verband met deze dekking, 

 • schadegevallen die onder de bevoegdheid van de internationale rechtbanken vallen.

bannerdesktop-1

Degelijke en ervaren partners

NewB werkt samen met ervaren, professionele partners om je beter van dienst te zijn. 
 
Aedes – dossierbeheerder: Aedes heeft kantoren in Oudenaarde en Namen en is al 20 jaar actief. Meer dan 1.600 makelaars in België doen een beroep op hun producten en expertise. Bij een schadegeval reageert Aedes gegarandeerd binnen de twee uur en handelt de nodige communicatie af binnen de twee dagen na de melding.

Monceau Assurances – verzekeraar: Monceau Générale Assurances is een Franse mutualistische groep die NewB steunt sinds 2015. Monceau sluit nauw aan bij de waarden en de coöperatieve aanpak van NewB en was bovendien bereid om speciaal voor onze coöperatie een gamma verzekeringsproducten te ontwikkelen. De algemene vergadering van NewB bevestigde bij stemming de aansluiting van Monceau als C-coöperant.
 
NewB : NewB treedt op als agent van Monceau Générale Assurances. Voor meer informatie, consulteer het document "precontractuele informatie".

Belangrijke documenten

Transparantie is een van de waarden van NewB. In de volgende documenten vind je alle relevante informatie voor dit product. Het is belangrijk te benadrukken dat de klant deze documenten moet lezen voordat hij het financiële product koopt, onderschrijft, aanvaardt, ondertekent of opent.

Aanbod onder voorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden, de technisch (IPID-)fiche en de precontractuele voorwaarden. Ontvang je graag een offerte, volg dan de procedure voor offertes. De dekkingen vallen onder Belgisch recht. De contracten zijn jaarlijkse contracten die jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze worden opgezegd ten minste drie maanden vóór de vervaldag.

NewB ECV is ingeschreven als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 115 930 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA. T: +32 2 486 29 16 - E: verzekeringen@newb.coop; Bijstand: + 32 2 644 57 53. Hebt u een klacht? Contacteer dan alstublieft de NewB Klachtendienst via 02 308 28 70 of info@newb.coop.

U kunt ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen - De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. T: 02 547 58 71
of ga naar www.ombudsman-insurance.be.

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - RCS B 414.086.355 - VDV nr. 3067