Brandverzekering


Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA

Een solidaire woningverzekering

Verzeker je woning en inboedel tegen schade met stevige dekkingen, of je nu huurt of eigenaar bent. 

Bij NewB geloven we in het coöperatieve model met een focus op menselijkheid en vertrouwen. Alle coöperanten maken deel uit van een gemeenschap van mensen die dezelfde waarden delen en streven naar meer solidariteit in de samenleving. Doe online een aanvraag of contacteer het team rechtstreeks op 02 486 29 16 (ma-vr 9-12u en 13-17u). Wij helpen je de juiste keuze maken in functie van wat je nodig hebt, niets meer en niets minder. 
 
Check_insurance  Dekkingen afgestemd op wat je echt nodig hebt
Check_insurance  Dekking tegen schade door brand, storm, bliksem, water, natuurrampen, aanrijding door voertuigen en meer
Check_insurance  Bijstand voor je herstellingskosten, tijdelijk onderdak of opslagplaats voor je meubels

Verzeker alleen wat nodig is

Met de NewB Woningverzekering heb je de mogelijkheid om je gebouw, de inhoud of beide te verzekeren.

Pack Binnen

Dekt uw woning en/of de inhoud van uw woning
 
Of u nu eigenaar of huurder bent, u kan een gebouw verzekeren dat enkel als woonst wordt gebruikt of dat als woonst en gedeeltelijk als kantoor wordt gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheken). U kan enkel het gebouw verzekeren, enkel de inhoud, of beiden.
 
Wat verstaat men onder ‘gebouw’? Het gebouw zelf, alle aangrenzende gesloten constructies (garage, veranda, bijgebouwen, …), alle vastgemaakte goederen aan het gebouw (zonnepanelen, private windturbines, verwarmingsinstallaties, wateraansluitingen, …) en bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden. Het gebouw mag niet uit hout bestaan, noch een caravan of een joert-tent zijn.
 
Ons Pack Binnen dekt ook automatisch en zonder toeslag tijdelijke verblijven zoals een voor uw kinderen gehuurd studentenkot, een gehuurd vakantieverblijf, een gehuurde locatie voor een familiefeest...
 
Wat verstaat men onder ‘inhoud’? Alle roerende goederen (huishoudtoestellen, kleding, televisie, meubels, …) en huisdieren die zich in het gebouw bevinden en waarvan u eigenaar bent of die aan u werden toevertrouwd of die van uw gasten zijn. De inhoud omvat niet het beroepsmateriaal of koopwaar (kiné-massagetafel, tandartsstoel, …), voertuigen op wielen waar een nummerplaat aan kan worden toegekend, trekbare caravans, geld (bankbiljetten en munten), software en programma’s.
 
Het Pack Binnen verzekert u tegen schade veroorzaakt door een brand, een explosie, bliksem, een elektriciteitspanne, een storm, sneeuwdruk of een botsing (van een wagen, een dier, objecten, …). Schade aan een onroerend goed ten gevolge van diefstal, vandalisme, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zijn ook gedekt (bijvoorbeeld wanneer de brand in uw woning overslaat naar die van uw buur of als er een dakpan van uw woning op een geparkeerde wagen valt).
De voornaamste uitsluitingen van het Pack Binnen zijn schades die geheel of gedeeltelijk ontstaan vóór de aanvang van de waarborg, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade ontstaan door bouw- of renovatiewerken, schade aan een vervallen gebouw of een gebouw dat afgebroken moet worden, schade veroorzaakt door collectieve gewelddaden, asbest…
 
Een Woningassistentie (24/7) is inbegrepen in de basisdekkingen. Bij een gedekte schade aan het gebouw of in het geval van een huiselijk incident dat het leven in de woning heeft verstoord, dekt de bijstand onder meer de aanstelling van herstellers, essentiële kleding en toiletartikelen, tijdelijke huisvesting, de overbrenging van de inhoud en de kosten van opslag, verhuizing, ziekenhuisopname, psychologische bijstand, ...
Optionele dekkingen

Burgerlijke aansprakelijkheid familiale
 
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, inwonende personen, zijn kinderen of die van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die fiscaal ten laste zijn, huishoudelijk personeel, familiale hulp, kinderoppassen of huisdieroppassen en minderjarige kinderen onder zijn hoede.
 
Deze verzekering dekt de niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde wereldwijd voor materiële schade of lichamelijke letsels die hij in zijn privéleven aan derden toebrengt.
 
De verzekering dekt o.a. de schade veroorzaakt door dieren op het erf, paarden en pony’s, schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen – zelfs beroepsmatig – op rolschaatsen of met een elektrische rolstoel en schade veroorzaakt door het recreatief gebruik van drones die enkel privélocaties overvliegen.
 
De voornaamste uitsluitingen van deze verzekering zijn schades waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verplichte wettelijke verzekering, schade veroorzaakt door de jacht, schade aan gebouwen die u huurt of bewoont, net als schade aan de inboedel, schade veroorzaakt door een verzekerde van 16 jaar of ouder die deze schade opzettelijk of als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand veroorzaakt heeft.
 
Diefstal en vandalisme
 
Deze dekking is enkel van toepassing op de inhoud die verzekerd is in het Pack Binnen en dekt de verdwijning van de inhoud of de schade aan de inhoud als gevolg van poging tot diefstal of diefstal met geweld, inbraak, inklimming, gebruik van valse sleutels, gestolen sleutels, vandalisme of kwaad opzet.
 
Zelfs als u enkel de inhoud verzekert en niet het gebouw vergoeden wij ook de schade aan het gebouw veroorzaakt door de hierboven vermelde gevallen.
 
De voornaamste uitsluitingen van deze dekking zijn de diefstal en de beschadiging van zaken die zich bevinden in de tuin, op koertjes, terrassen of balkons en in gemeenschappelijke delen, diefstal of beschadiging als gevolg van een daad van de verzekerde, zijn echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in opklimmende of dalende lijn. Dieren, gemotoriseerde wagens en zaken die zich bevinden in een gebouw dat minder dan 250 nachten per jaar wordt bewoond, zijn ook niet inbegrepen in deze dekking.
 
Rechtsbijstand woning 
 
Bij een geschil met derden in het kader van de verzekering die de woning en/of de inhoud dekt, behartigen wij uw juridische belangen met alle rechtsmiddelen om een minnelijke, juridische of administratieve oplossing in uw voordeel te bekomen.
 
Deze verzekering dekt voornamelijk de kosten in verband met alle mogelijke stappen, de kosten en honoraria van advocaten en experten, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten.
 
De voornaamste uitsluitingen zijn schades in verband met de rechten over huurwaarborgen, de rechten van mede-eigenaarschap, milieurechten, contractuele schade, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade als gevolg van gevaarlijke of roekeloze daden en boetes.
 
Rechtsbijstand familiale
 
Bij een geschil met derden in het kader van de verzekering die uw aansprakelijkheid dekt in uw privéleven, behartigen wij uw juridische belangen met alle rechtsmiddelen om een minnelijke, juridische of administratieve oplossing in uw voordeel te bekomen.
 
Deze verzekering dekt voornamelijk de kosten in verband met alle mogelijke stappen, de kosten en honoraria van advocaten en experten, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten.
 
De voornaamste uitsluitingen zijn schadegevallen ten gevolge van het gebruik door de verzekerde van een luchtvaartuig of bepaalde boten, schade ten gevolge van de jacht, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde en schade als gevolg van gevaarlijke of roekeloze daden.
Pack buiten

Als u de bescherming van de woning en de inhoud hebt gedekt in het Pack Binnen, kan u het Pack Buiten onderschrijven, dat zowel gebouw als inhoud dekt.

Wat verstaat men onder de dekking ‘gebouw’ in het pack buiten? Alle aangrenzende niet-afgesloten constructies of niet aangrenzende constructies aan het gebouw van het Pack Binnen (carports, pergola’s, tuinhuisjes, zwembaden, …) op voorwaarde dat zij zich op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres bevinden. Dit omvat ook alle vastgemaakte goederen aan het gebouw (zonnepanelen, private windturbines, verwarmingsinstallaties, wateraansluitingen, …) en bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden, alle omheiningen (zelfs plantaardige omheiningen), binnenhoven, terrassen, gazons, bomen, struiken en planten.

Wat verstaat men onder ‘inhoud’? Het geheel van roerende goederen (grasmaaier, pingpongtafel, trampoline, fietsen, barbecue, tuinmeubelen, …) en huisdieren die zich bevinden in het gebouw of in de tuin gedekt door het Pack Buiten en waarvan u eigenaar bent of die aan u werden toevertrouwd of die van uw gasten zijn. De inhoud omvat niet het beroepsmateriaal of koopwaar (kiné-massagetafel, tandartsstoel, …), voertuigen op wielen waar een nummerplaat aan kan worden toegekend, trekbare caravans, geld (bankbiljetten en munten), software en programma’s .

Het pack buiten verzekert u tegen schade veroorzaakt door een brand, een explosie, bliksem, een elektriciteitspanne, een storm, sneeuwdruk of een botsing (van een wagen, een dier, objecten, …). Schade aan een onroerend goed ten gevolge van diefstal, vandalisme, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zijn ook gedekt (bijvoorbeeld wanneer de brand in uw woning overslaat naar die van uw buur of als er een dakpan van uw woning op een geparkeerde wagen valt).
De voornaamste uitsluitingen van het pack buiten zijn schades die geheel of gedeeltelijk ontstaan vóór de aanvang van de waarborg, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade ontstaan door bouw- of renovatiewerken, schade aan een vervallen gebouw of een gebouw dat afgebroken moet worden, schade veroorzaakt door collectieve gewelddaden, asbest, … 
bannerdesktop-1

Degelijke en ervaren partners

NewB werkt samen met ervaren, professionele partners om je beter van dienst te zijn. 

Aedes – dossierbeheerder: Aedes heeft kantoren in Oudenaarde en Namen en is al 20 jaar actief. Meer dan 1.600 makelaars in België doen een beroep op hun producten en expertise. Bij een schadegeval reageert Aedes gegarandeerd binnen de twee uur en handelt de nodige communicatie af binnen de twee dagen na de melding.

Monceau Assurances – verzekeraar: Monceau Générale Assurances is een Franse mutualistische groep die NewB steunt sinds 2015. Monceau sluit nauw aan bij de waarden en de coöperatieve aanpak van NewB en was bovendien bereid om speciaal voor onze coöperatie een gamma verzekeringsproducten te ontwikkelen. De algemene vergadering van NewB bevestigde bij stemming de aansluiting van Monceau als C-coöperant.

Belangrijke documenten

Transparantie is een van de waarden van NewB. In de volgende documenten vind je alle relevante informatie voor dit product.

Aanbod onder voorwaarden.Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden, de technisch (IPID-)fiche en de precontractuele voorwaarden. Ontvang je graag een offerte, volg dan de procedure voor offertes. De dekkingen vallen onder Belgisch recht. De contracten zijn jaarlijkse contracten die jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze worden opgezegd ten minste drie maanden vóór de vervaldag. NewB ecv is ingeschreven als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 115 930 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA. T: +32 2 486 29 16 - E: verzekeringen@newb.coop; Bijstand: + 32 2 644 57 53. Hebt u een klacht? Contacteer dan alstublieft de NewB Klachtendienst via 02 308 28 70 of info@newb.coop. U kunt ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen - De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. T: 02 547 58 71 of ga naar www.ombudsman.as. Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - RCS B 414.086.355 - VDV nr. 3067